Tipărire

Rezultatele probei scrise a examenului de promovare în trepte profesionale pentru postul de referent de specialitate, gr. III din Depozitul Intermediar de Arhivă Tehnică

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Promovat/nepromovat
1. Pop Constanţa 80 Promovat
2. Dumitraşcu Andrei Mihai 85 Promovat
 

Candidaţii nemulţumiţi de punctajul obţinut pot formula contestaţie până la data de 17.03.2017, ora 12.00, conform art. 45, alin.(7) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventuala contestaţie se depune la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, p.c.c. Cornelia Preda, tel. 021.423.30.58, int. 258.