Tipărire

Activităţile de cercetare-dezvoltare desfăşurate în ACTTM

 Prin obiectul principal de activitate, ACTTM este conectată la sistemul naţional de cercetare dezvoltare pe o componentă specifică şi unică care acoperă în mod unic componenta militară a cercetării ştiinţifice.

ACTTM implementează obiectivele strategiei de cercetare prin realizarea misiunii de bază a ACTTM - activitatea de cercetare-dezvoltare (cod CAEN 7129), care constă în realizarea proiectelor de cercetare-dezvoltare cuprinse în Planul Anual de Cercetare Dezvoltare pe anul 2015 ( PACD 2015 ).

Planul Anual de Cercetare Dezvoltare este structurat pe următoarele componente:

            Cadrul procedural de desfăşurare a activităţii specifice este asigurat prin implementarea procedurilor specifice, care asigură controlul managerial al activităţilor, pe componentele de management planificare-evaluare-coordonare-urmărire-bugetare.

Proiectele şi lucrările de cercetare dezvoltare au venit în sprijinul realizării obiectivelor şi cerinţelor categoriilor de forţe beneficiare, cu precădere pentru realizarea şi modernizarea echipamentelor şi sistemelor destinate teatrelor de operaţii, pentru prelungirea resurselor tehnice a sistemelor aflate în serviciu, precum şi  a programelor prioritare la nivelul MApN.

PLANUL SECTORIAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

Activităţile cuprinse în Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al MApN, în responsabilitatea ACTTM pe anul 2015, finanţate de la buget prin intermediul Departamentului pentru Armamente, au avut o valoare totală planificată 2.385.374 lei.

Pe parcursul executării planului, în funcţie de necesităţile obiective apărute prin completarea cerinţelor beneficiarilor, prin ajustarea necesarului de resurse alocat, precum şi cu încadrarea în graficele de timp alocate pentru realizarea obiectivelor propuse, PCSD 2015 a fost actualizat prin 8 Fişe de modificare operativă a prevederilor de planificare.

Conform prevederilor finale, s-au atribuit spre executare, în anul 2015, un număr total de 84 proiecte, însumând un număr de 125 de lucrări de cercetare-dezvoltare şi activităţi testare-evaluare de dezvoltare şi testări operaţionale

În urma executării lucrărilor de cercetare-dezvoltare, planificate prin Planul sectorial de cercetare – dezvoltare-2015, enumeram următoarele rezultate de cercetare – dezvoltare, validate prin activităţi de recepţie cu beneficiarii şi utilizatării finali (structuri SMG, categorii de forţe:

finalizate prin rapoarte de testare-evaluare                                                     33

Garantarea conţinutului ştiinţific se realizează prin avizarea tehnico-ştiinţifică în cadrul şedinţelor Consiliului ştiinţific de către comisiile de specialişti atestaţi ştiinţific. În baza deciziilor luate în cadrul activităţilor de analiză tehnico-ştiinţifică, care se desfăşoară pe parcursul derulării lucrărilor de cercetare-dezvoltare planificate (analize parţiale) şi la finalizarea LCD, se verifică conţinutul tehnico-ştiinţific al lucrărilor de cercetare-dezvoltare, compararea cerinţelor datelor de intrare cu datele de ieşire, corectitudinea soluţiei tehnice adoptate, evaluare cu produse similare, efectuarea de simulări, modele numerice sau probe.

 

PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE–INOVARE

 

În cadrul Planului Naţional de Cercetare - Dezvoltare (PNCDI II) – pe programele „PARTENERIATE”, „INOVARE” şi „STAR”, au fost realizate un număr de 23 etape de cercetare din cadrul a 22 proiecte cu o finanţare (fonduri proprii) de 2.440.882 lei.

Toate lucrările de cercetare dezvoltare din cadrul proiectelor finanţate din bugetul de stat prin PNCDI s-au derulat la termenele prevăzute, conform planurilor de realizare aprobate

 

UNITATE DE CERCETARE (UCD)

DENUMIRE PROGRAM

NUMĂR PROIECTE

NUMĂR

ETAPE

FONDURI BUGET

LEI

CENTRUL DE TESTARE-EVALUARE ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PENTRU SISTEME INFORMATICE ŞI COMUNICAŢII

PARTENERIATE STAR

3

4

303.796

CENTRUL DE TESTARE-EVALUARE ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PENTRU ARMAMENTE

PARTENERIATE

INOVARE

6

6

486.230

CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PENTRU APĂRARE CBRN ŞI ECOLOGIE

PARTENERIATE

12

12

1.195.362

CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PENTRU FORŢELE NAVALE

PARTENERIATE

1

1

455.494

 

PLANUL INTERN

În cadrul Planului Intern au fost desfăşurate  activităţi  definite pe următoarele domenii de responsabiltate ale ACTTM:

                    În reţeaua INTRAMAN funcţionează biblioteca electronică de rezultate ale activităţii de cercetare dezvoltare şi specificaţii tehnice/fişe de produs pentru achiziţii.

                    Biblioteca conţine în prezent 2549 rezultate CD pentru perioada 2006-2015 şi 2145 de specificaţii tehnice şi fişe de produs pentru achiziţii şi, este pusă la dispoziţia tuturor utilizatorilor INTRAMAN .

            În anul 2015 în cadrul ACTTM au fost elaborate şi înaintate spre avizare şi aprobare un număr de 439 specificaţii tehnice şi fişe de produs de achiziţii, în sprijinul realizării achiziţiilor cuprinse în Programul anual al achiziţiilor publice al MApN pentru care beneficiarii din MApN au emis cerinţe tehnice.

            Distribuţia pe centrele executante a întregului volum de specificaţii tehnice/fişe de produs aflate în responsabilitatea ACTTM în anul 2015, se prezintă astfel:

 

CENTRUL DE TESTARE-EVALUARE ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PENTRU SISTEME INFORMATICE ŞI COMUNICAŢII

194

CENTRUL DE TESTARE-EVALUARE ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PENTRU ARMAMENTE

169

CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PENTRU APĂRARE CBRN ŞI ECOLOGIE

51

CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PENTRU FORŢELE NAVALE

14

CENTRUL DE CERCETĂRI ŞI ÎNCERCĂRI ÎN ZBOR

11

 

            Prestare servicii pentru beneficiari din afara MApN se realizează conform ordinului ministrului M82 din 2008 şi constau în:

            În anul 2015, ACTTM a angajat şi executat, la cerere, pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice un număr de 13 contracte de prestări servicii pentru realizare proiectelor de instalare echipamentelor de comunicaţii şi activităţi de testare şi evaluare TEMPEST, precum şi 124 determinări la nivelul câmpului electromagnetic in locaţii diferite.

            Atribuirea contractelor de colaborare se face către acele instituţii de profil, care au capabilităţile tehnice şi resursele necesare pentru execuţia şi finalizarea acestora, în conformitate cu cerinţele tehnice elaborate de colectivul de cercetare şi în conformitate cu cerinţele rezultate din dispoziţia secretarului de stat privind implementarea AQAP.

            Capabilităţile tehnice ale colaboratorilor sunt evaluate în baza rezultatelor colaborărilor anterioare, pentru a se asigura continuitatea activităţilor derulate în cadrul proiectelor.

            Recepţia rezultatelor contractelor de colaborare se face în baza prevederilor contractuale, a caietului de sarcini şi a planului de supraveghere a calităţii (când este solicitat). Recepţia se execută de o comisie specifică fiecărui proiect în parte.

            Rezultatele colaborării sunt consemnate în procesul verbal de recepţie.

            În conformitate cu „Programul anual de acceptare şi implementare a acordurilor de standardizare NATO (STANAG) în anul 2015ACTTM a fost desemnată structură responsabilă pentru acceptarea unui număr de 8 acorduri de standardizare NATO promulgate.

            În ceea ce priveşte poziţia naţională, pentru acordurile/recomandările de standardizare din responsabilitatea ACTTM, situaţia arată astfel:

             Situaţia implementării acordurilor/recomandărilor de standardizare NATO STANAG/STANREC implementate – 82, STANAG/STANREC implementate parţial – 13.