A N U N Ţ

U.M. 02512 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, cu sediul în str. Aeroportului nr. 16, comuna Clinceni, județul Ilfov, organizează examen de promovare în grad profesional, a personalului civil contractual, în posturi prevăzute cu studii medii de execuţie, de analist (programator) ajutor I în Biroul administrare rețele și Infosec din U.M. 02512 Bucureşti.

La examenul de promovare în grad profesional participă: personalul civil contractual cu studii medii de execuţie, din Biroul administrare rețele și Infosec din U.M. 02512 Bucureşti, încadrat pe postul de analist (programator) ajutor II, cu vechime de 3 ani, pentru care comandantul U.M. 02512 Bucureşti a aprobat referatul de evaluare, întocmit de către şeful ierarhic al acestuia, în vederea participării la examen.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN VA CONŢINE:
a) cererea de înscriere;
b) adeverinţa eliberată de angajator din care să reiasă vechimea în gradul sau treapta profesională din care promovează;
c) copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate, certificate pentru conformitate.

Dosarele de înscriere la examen se depun în perioada 08-12.05.2023, între orele 07.30 – 15.30, la sediul U.M. 02512 Bucureşti, din str. Aeroportului nr. 16, comuna Clinceni, județul Ilfov, la secretarul comisiei de examen şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na plt.maj. Ghiorghe Daniela, interior 154/144;

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI:
– cererea de participare la examenul de promovare se depune la sediul U.M. 02512 Bucureşti, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact plt.maj. Ghiorghe Daniela, nr. de telefon 021/4233058 int. 258.
– data limită până la care se poate depune cererea de participare la examenul de promovare: 12.05.2023 ora 15.30;
– afișarea rezultatelor la selecția dosarelor: 16.05.2023 ora 15.30
– depunerea contestațiilor la selecţia dosarelor: 17.05.2023, ora 15.30;
– soluționarea și afișarea rezultatelor contestațiilor la selecţia dosarelor: 18.05.2023, ora 15.30;
– desfășurarea examenului de promovare- probă scrisă: 19.05.2023, între orele ora 09.00-12.00;
– afişarea/comunicarea rezultatului examenului de promovare (proba scrisă): 22.05.2023 ora 12.00;
– termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul examenului de promovare:23.05.2023 ora 12.00;
– soluționarea și afișarea rezultatelor contestațiilor cu privire la rezultatul examenului de promovare:24.05.2023 ora 12.00;
– afişarea rezultatului final al examenului de promovare: 25.05.2023 ora 12.00;
– promovarea salariatului în noul grad profesional: 01.06.2023.

Bibliografia de examen
1.Legea 53 /24.01.2003- Codul muncii-republicat, publicată în Monitorul Oficial nr. 45 din 18 mai 2011;
2.Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002
https://orniss.ro/ro/legislatie/pdf/HG%20585.pdf
3.Fundamentele rețelelor de calculatoare:
http://193.226.51.37/down/cisco/ccna1/ccna1_doc.pdf
4.Suport curs administrare rețea de calculatoare:
https://ro.scribd.com/document/476241510/suport-curs-adm-retea-de-calculatoare-pdf
5.Administrarea calculatoarelor și a rețelelor:
https://konfida.ro/assets/files/RED_AdmCR.pdf
6.Protecția și securitatea sistemelor informaționale:
https://www.feaa.uaic.ro/doc/l2/ie/Securitatea%20sistemelor%20informationale.pdf
7.Office 2007, 2010, 2013, 2016; documentație Internet, www.microsoft.com

Tematica de examen :

A) Executarea contractului de muncă;
B) PC-utilizare, întreținere
1. Calculatoare – arhitectură, componente;
2. Suita Microsoft Office.
C) Rețele de calculatoare
1. Rețele de calculatoare: medii de operare, drivere, aplicații;
2. Securitate și mentenanță, programe antivirus;
D) Rețele de calculatoare
LAN, WAN, Internet, protocoale, arhitecturi.

NOTE:
1. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
2. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de examen şi după susţinerea examenului la secretarul comisiei de concurs şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, plt.maj. Ghiorghe Daniela, interior 154/144, la sediul U.M. 02512 Bucureşti, din str. Aeroportului nr. 16, comuna Clinceni, județul Ilfov;
3. Anunţul privind organizarea examenului de promovare, rezultatele obţinute la selecţia dosarelor de înscriere la examen, precum şi rezultatele obţinute în urma contestaţiilor depuse la selecția dosarelor, se afişează, după finalizarea fiecărei etape, la sediul U.M. 02512 Bucureşti (punctul de control acces), din str. Aeroportului nr. 16, comuna Clinceni, județul Ilfov, şi pe pagina de INTERNET a instituţiei, la adresa: https://www.acttm.ro;
4. Rezultatele obținute la proba scrisă, cele obținute în urma contestațiilor depuse la proba scisă, precum și rezultatele finale ale examenului de promovare se comunică în scris salariaților în termenul prevăzut în calendarul de desfășurare a examenului;
5. Prezentul anunţ privind organizarea examenului se afişează la sediul U.M. 02512 Bucureşti (punctul de control acces), din str. Aeroportului nr. 16, comuna Clinceni, județul Ilfov, şi pe pagina de INTERNET a unităţii, la adresa: https://www.acttm.ro, începând cu data de 08.05.2023 până la finalizarea examenului, respectiv până la data de 29.05.2023, ora 12:00.