A N U N Ţ cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere de Contabil Șef gr. II în microstructura Financiar – Contabil din U.M. 02512 C Bucureşti

 

Nr. crt. Codul

candidatului

Punctaj la proba scrisă Punctaj la interviu Punctaj final Mențiunea admis/respins
1. 02512C-BFC-01 95 99 97 admis

Candidatul declarat „admis” se va prezenta în data de 31.03.2023, ora 09.00 la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, Bucureşti, în vederea inițierii demersurilor privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate.

Potrivit prevederilor art. 67, alin.(1) din HG 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice Candidatul declarat „admis” la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale este obligat să se prezinte la post în termen de 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale (până cel târziu 14.04.2023).

În conformitate cu prevederilor art. 67, alin.(2) din HG 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale ale concursului (până cel târziu 04.04.2023), un alt termen de prezentare la post care nu poate depăşi termenul de preaviz prevăzut pentru demisie în Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.