A N U N Ţ cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de conducere de șef atelier gr.I din Atelierul asigurare zbor și sprijin logistic la Centrul de cercetare, inovare și încercări în zbor

 

Nr. crt. Codul

candidatului

Punctaj la proba scrisă Punctaj la interviu Punctaj final Mențiunea admis/respins
1. CCIÎZ-AAZSL-01 90 88 89 admis

Candidatul declarat „admis” se va prezenta în data de 23.05.2023, ora 09.00 la sediul Centrului de cercetare, inovare și încercări în zbor din localitatea Ghercești, Str. Aviatorilor, nr 10, în vederea inițierii demersurilor privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate.

Potrivit prevederilor art. 67, alin.(1) din HG 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidatul declarat „admis” la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale este obligat să se prezinte la post în termen de 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale (până cel târziu 02.06.2023, inclusiv).

În conformitate cu prevederilor art. 67, alin.(2) din HG 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului (până cel târziu 23.05.2023, inclusiv), un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi termenul de preaviz prevăzut la art. 81 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare