A N U N Ţ cu rezultatul probei orale și practice la concursul pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, de execuţie, de Cercetător Științific din Laboratorul Instrumentare Sisteme și Achiziție Date la Centrul de Cercetare, Inovare și Încercări în Zbor

 

Nr.

Crt.

Codul candidatului Nota la proba orală Nota la proba orală Mențiunea admis/respins
1. CSLISAD-02512Z-01 absent absent Respins

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei orale și practice pot formula contestaţie până la data de 10.03.2023, ora 15.00, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512Z, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, tel: 0251/435292 int.114.