A N U N Ţ CU REZULTATUL PROBEI SCRISE AL EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL ÎN POSTUL DE ECONOMIST SPECIALIST IA, ÎN FINANCIAR-CONTABIL DIN AGENŢIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE

 

Nr. crt. Codul

candidatului

Punctaj la proba scrisă Mențiunea admis/respins
1. ACTTM-ISM-481 92,33 Admis

 

Candidatul nemulţumit de rezultatul probei scrise poate formula contestaţie până la data de 23.05.2023, ora 12.00, conform art. 87 alin. (6)  din H.G. nr. 1336 din 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, plt.maj. Ghiorghe Daniela ,  int. 154.