A N U N Ţ cu rezultatul probei scrise la concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, de execuţie, de Cercetător Științific din Laboratorul Instrumentare Sisteme și Achiziție Date la Centrul de Cercetare, Inovare și Încercări în Zbor

 

Nr.

Crt.

Codul candidatului Nota la proba scrisă Mențiunea admis/respins
1. CSLISAD-02512Z-01 9.06 admis

 

Candidatul declarat „admis” în urma susținerii probei scrise va susţine proba orală și proba practică în data de 09.03.2023, ora 09.00. Prezentarea la sediul unităţii se va face cu 30 minute înainte de desfăşurarea probei. Accesul în sala de concurs se va face pe baza cărţii de identitate.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosare lor pot formula contestaţie până la data de 07.03.2023, ora 15.00, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512Z, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, tel: 0251/435292 int.114.