A N U N Ţ cu rezultatul probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de conducere de șef atelier gr.I în Atelierul asigurare zbor și sprijin logistic la Centrul de cercetare, inovare și încercări în zbor

 

Nr. crt. Codul

candidatului

Punctaj la proba scrisă Mențiunea admis/respins
1. CCIÎZ-AAZSL-01 90 admis

Candidatul declarat „admis” în urma susținerii probei scrise va susține interviul în data de  16.05.2023, începând cu ora 09.00. Prezentarea la sediul unităţii se va face cu 30 de minute înainte de desfăşurarea interviului. Accesul în sală se va face pe baza cărţii de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate. În cazul în care, candidatul nu este prezent la efectuarea apelului nominal ori nu face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate, se consideră absent, respectiv respins.

Candidatul nemulţumit de rezultatul probei scrise poate formula contestaţie până la data de 15.05.2023, ora 12.00, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventuala contestaţie se depune la sediul U.M. 02512Z, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, tel: 0251/435292 int.109, 110.