A N U N Ţ cu rezultatul probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie de referent de specialitate gr.I din Compartimentul resurse umane la Centrul de cercetare, inovare și încercări în zbor

Nr. crt. Codul

candidatului

Nota la proba scrisă Mențiunea admis/respins
1. RSI-RU-02512Z-01 9,50 admis
2. RSI-RU-02512Z-02 Absent respins

Candidatul declarat „admis” în urma susținerii probei scrise va susține interviul în data de  20.02.2023, începând cu ora 09.00. Prezentarea la sediul unităţii se va face cu 30 minute înainte de desfăşurarea interviului. Accesul în sală se va face pe baza cărţii de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu fac dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate, se consideră absenţi, respectiv respinşi.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei scrise pot formula contestaţie până la data de 17.02.2023, ora 12.00, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512Z, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, tel: 0251/435292 int.109, 110.