A N U N Ţ cu rezultatul probei scrise la examenul pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de conducere, de contabil șef gradul II în structura Financiar-contabil din Agenția de cercetare pentru tehnică și tehnologii militare

 

 

Nr. crt. Codul

candidatului

Punctaj la proba scrisă Mențiunea admis/respins
1. ACTTM-ȚD-1331 93,67 puncte Admis

 

Candidatul declarat „admis” în urma susținerii probei scrise va susține interviul în data de  26.10.2023, începând cu ora 10:00. Prezentarea la sediul unităţii se va face cu 30 minute înainte de desfăşurarea interviului. Accesul în sală se va face pe baza cărţii de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu fac dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate, se consideră absenţi, respectiv respinşi.

Candidatul nemulţumit de rezultatul probei scrise poate formula contestaţie până la data de 24.10.2023, ora 13.00, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei  de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, p.c.c. Dascălu Roxana, tel: 021/4233058, int.154.