A N U N Ţ privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de conducere de personal civil din Unitatea Militară 02512 C Bucureşti, conform H.G.1336/2022

Unitatea Militară 02512 C București, cu sediul în Șos. Olteniței nr. 225, sector 4, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de conducere de Contabil șef gr. II, conform H.G. nr 1336 din 08.10.2022, după cum urmează:

 1. DENUMIREA POSTULUI: Contabil Șef
 2. GRADUL/TREAPTA PROFESIONAL(Ă): II
 3. NUMĂRUL DE POSTURI SCOASE LA CONCURS : 1 post vacant
 4. NIVELUL POSTULUI: funcție de conducere
 5. COMPARTIMENTUL/STRUCTURA: Microstructura Financiar – Contabil la U.M. 02512 C București
 6. DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore /zi între orele 7.30-15.30, 40 de ore/săptămână
 7. PERIOADA: nedeteminată

 

Condiții generale necesare pentru ocuparea postului sunt prevăzute în art.15, din H.G.1336/2022:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1.   a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2.   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3.   c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4.   d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5.  e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6.   f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7.   g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.

 

 

 

Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului de Contabil Șef gr. II în microstructura Financiar – Contabil:

 1. absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare în domeniul economic cu master de specialitate;
 2. absolvirea unui curs postuniversitar în management finanţe-contabilitate;
 3. certificat de atestare a cunoștințelor în domeniul SEC (Sistemul European de Conturi);
 4. vechime în domeniul de specialitate al postului minim 8 ani;
 5. acordul scris privind prelucrarea datelor personale, în vederea verificărilor ce se execută pentru obţinerea autorizaţiei, al persoanei care doreşte să candideze (în situaţia în care va fi declarată „admisă”);
 6. cunoaştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office –  nivel nestandardizat;
 7. spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.

 

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs sunt prevăzute în art. 35 din H.G. 1336/2022:

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 dinG. 1336/2022 (va fi pus la dispozitia candidatului, în vederea completării, la momentul depunerii dosarului) de candidat;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) curriculum vitae, model comun european.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. 1336/2022.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.

 

 

 

 

 

 

Tematica și bibliografia pentru concursul de încadrare a postului vacant de conducere de Contabil Șef gr. II  în microstructura Financiar – Contabil la U.M. 02512 C București

Tematica:

 1. Principiile și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice. Responsabilitățile instituțiilor publice implicate în procesul bugetar.
 2. Organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice.
 3. Formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.
 4. Salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
 5. Impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii.
 6. Exercitarea controlului financiar preventiv la instituțiile publice.
 7. Reevaluarea și amortizarea activelor fixe.
 8. Concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din unitățile bugetare.
 9. Drepturile personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională (transport, chirie, indemnizație creștere copil).
 10. Constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.
 11. Sistemului național de raportare -Forexebug.
 12. Angajarea, lichidarea, ordonanțareași plata cheltuielilor instituțiilor publice.
 13. Întocmirea și utilizarea documentelor financiar-contabile.
 14. Inventarierea patrimoniului instituțiilor publice.
 15. Operațiile de încasări și plăți în numerar prin casierie.
 16. Execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activitățilorfinanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice.
 17. Categorii de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare.
 18. Standarde de control intern managerial la entitățile publice.
 19. Principii de securitate și sănătate în muncă.
 20. Principii de apărare împotriva incendiilor.
 21. Principii privind protecția informațiilor clasificate.

 

Bibliografie:

 

 1. Legea nr. 500 /2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare (integral), publicată în Monitorul oficial nr. 597 din 13.08.2002.
 2. Legea contabilității nr. 82 /1991 (republicată), cu modificările și completările ulterioare (integral), publicată în Monitorul oficial nr. 454 din 18.06.2008.
 3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917 /2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare (cap. II, III și IV), publicat în Monitorul oficial nr. 1186 din 29.12.2005.
 4. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235 /2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările și completările ulterioare (integral), publicat în Monitorul oficial nr. 734 din 21.10.2003.
 5. Legea-cadru nr. 153 /2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare (corpul legii și Anexele VI și VIII), publicată în Monitorul oficial nr. 492 din 28.06.2017.
 6. Legea nr. 53 /2003 – Codul muncii (republicată), cu modificările și completările ulterioare (Titlurile II, III și IV), publicată în Monitorul oficial nr. 345 din 18.05.2011.
 7. Legea nr. 227 /2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Titlurile IV și V), publicată în Monitorul oficial nr. 688 din 10.09.2015.
 8. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (republicată) privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare (integral), publicată în Monitorul oficial nr. 799 din 12.11.2003.
 9. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923 /2014 (republicat) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare (integral), publicat în Monitorul oficial nr. 28 din 15.01.2016.
 10. Legea nr. 15/1994 (republicată) privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările și completările ulterioare (integral), publicată în Monitorul oficial nr. 242 din 31.05.1999.
 11. Ordonanța Guvernului nr. 81 /2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare (integral), publicată în Monitorul oficial nr. 624 din 31.08.2003.
 12. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare (integral), publicat în Monitorul oficial nr. 835 din 11.12.2008.
 13. Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 (republicată) privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, cu modificările și completările ulterioare (integral), publicată în Monitorul oficial nr. 118 din 13.06.1995.
 14. Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională (integral), publicată în Monitorul oficial nr. 985 din 11.10.2022.
 15. Hotărârea Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării, cu modificările și completările ulterioare (integral), publicată în Monitorul oficial nr. 62 din 24.01.2006.
 16. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare (integral), publicată în Monitorul oficial nr. 830 din 10.12.2010.
 17. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice,cu modificările și completările ulterioare (integral), publicată în Monitorul oficial nr. 132 din 18.11.1969.
 18. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (cap. I), publicată în Monitorul oficial nr. 593 din 20.09.2013.
 19. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517 /2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug,cu modificările și completările ulterioare (integral), publicat în Monitorul oficial nr. 307 din 21.04.2016.
 20. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare (integral), publicat în Monitorul oficial nr. 37 din 20.01.2003.
 21. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare (Anexa nr. 1 și 2), publicat în Monitorul oficial nr. 910 din 09.12.2015.
 22. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobare Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare (integral), publicat în Monitorul oficial nr. 704 din 20.10.2009.
 23. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casa ale unităților socialiste (integral), publicat în Monitorul oficial nr. 64 din 06.07.1976.
 24. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare (Titlurile III și IV),publicat în Monitorul oficial nr. 396 din 29.05.2014.
 25. Hotărârea nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat (integral),publicată în Monitorul oficial nr. 137 din 23.02.2011.
 26. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, (Standardul 2 – Atribuții, funcții, sarcini;Standardul 8 – Managementul riscului;Standardul 9 – Proceduri; Standardul 14 – Raportarea contabilă şi financiară), publicat în Monitorul oficial nr. 387 din 07.05.2018.
 27. Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare (integral), publicată în Monitorul oficial nr. 646 din 26.07.2006.
 28. Legea 307/2006 (republicată) privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare (integral), publicată în Monitorul oficial nr. 297 din 17.04.2019.
 29. Legea nr. 182 /2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare (integral), publicată în Monitorul oficial nr. 248 din 12.04.2002.

 

Calendarul activităților specifice necesare ocuparii prin concurs sau examen a postului vacant de personal civil de conducere din Unitatea Militară 02512 C București

 

Nr.crt. Etapizarea activității Data/ora Contact
1. Depunerea dosarelor de concurs

 

28.02 – 13.03.2023

Intervalul orar

08.00 – 15.30

Telefon Secretar  021.332.11.99/ int. 128
2. Selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 14.03-15.03.2023

Intervalul orar

08.00 – 15.30

 
3. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 16.03.2023

Intervalul orar

08.00 – 15.30

Telefon Secretar  021.332.11.99/ int. 128
4. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi aducerea la cunoştinţă a rezultatului contestaţiilor 17.03.2023

Intervalul orar

08.00 – 15.30

 
5. Desfăşurarea probei scrise 21.03.2023

Intervalul orar

11.00 – 14.00

 
6. Afişarea rezultatului la proba scrisă 22.03.2023

Pâna la ora 15.30

 
7. Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului probei scrise 23.03.2023

Intervalul orar

08.00 – 15.30

Telefon Secretar  021.332.11.99/ int. 128
8. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatului contestaţiilor 24.03.2023

Până la ora 15.30

 
9. Organizarea şi desfăşurarea interviului 27.03.2023

Începând cu ora 10.30

 
10 Notarea interviului şi afişarea rezultatului la interviu 27.03.2023

Până în ora 15.30

 
11 Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului interviului 28.03.2023

Intervalul orar

08.00 – 15.30

 
12 Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului şi afişarea rezultatului contestaţiilor 29.03.2023

Până la ora 15.30

 
13 Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 30.03.2023  

 

Note: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și completarile ulterioare, dupa caz.

Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte.

Programul de lucru se desfăsoară de regulă în zilele lucratoare, între orele 7.30- 15.30, însă pot exista situații în care acesta să se prelungească sau să se desfășoare în alte intervale orare, fără a depași prevederile din Legea nr 53/2003.

Avizarea personalului privind accesul la informații clasificate de nivelul corespunzător Fișei Postului se face în conformitate cu prevederile art. 161-165 si art. 167-169 din Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România.

Prezentarea la post se face în maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale, sau se solicită în maximum 3 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor, un termen ulterior care nu poate depășii 20 de zile lucrătoare de la data afișarii rezultatelor finale.

Toate activitațiile se vor desfasura la Unitatea Militară 02512 C București cu sediul în șos. Olteniței, nr. 225 sector 4, persoana de contact p.c.c. Stan Andreea, telefon 021.332.11.99/ int. 128.