A N U N Ţ privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de execuție de personal civil contractual de asistent stagiar în cadrul Laboratorului ecologie / Secția tehnologii chimice pentru apărare CBRN la Unitatea Militară 02512 C București

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 cu modificările și completările ulterioare, respectând prevederile art. VII din Ordonanţa de urgenţă nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare ı̂n domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, Unitatea Militară 02512 C București, cu sediul în Șos. Olteniței nr. 225, sector 4, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție de personal civil contractual de asistent stagiar, după cum urmează:

 • DENUMIREA POSTULUI: asistent
 • GRADUL/TREAPTA PROFESIONAL(Ă): stagiar
 • NUMĂRUL DE POSTURI SCOASE LA CONCURS : 1 post vacant
 • NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
 • COMPARTIMENTUL/STRUCTURA: Laboratorului ecologie / Secția tehnologii chimice pentru apărare CBRN la U.M. 02512 C București
 • DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 7 ore /zi între orele 8.00-15.00, 35 de ore/săptămână
 • PERIOADA: nedeteminată

 

Condiții generale necesare pentru ocuparea postului prevăzute în art.15, din H.G.1336/2022:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1.   a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2.          b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3.   c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4.   d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5.  e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6.     f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7.  g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii

 

Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

 • Studii de specialitate: studii liceale cu diplomă de bacalaureat în domeniul tehnic;
 • Cunoştinţe de operare/programare pe calculator şi nivel de cunoaştere operare Microsoft Office, nivel mediu;
 • Cunoștințe teoretice minime despre operarea echipamentelor analitice de laborator;
 • Acordul scris privind prelucrarea datelor personale, în vederea verificărilor ce se execută pentru obţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, al persoanei care doreşte să candideze (în situaţia în care va fi declarată „admisă”);
 • Nu este necesară vechimea în specialitatea studiilor;
 • Vechime în muncă: fără vechime;
 • Apt medical;
 • Spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.

              Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs   prevăzute în art. 35 din H.G. 1336/2022:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din H.G. 1336 / 2022 (va fi pus la dispoziția candidatului, în vederea completării, la momentul depunerii dosarului) de candidat;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. 1336 / 2022.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

 

 

 

Tematica și bibliografia pentru concursul de încadrare a postului vacant de execuție de personal civil contractual de asistent stagiar în cadrul Laboratorului ecologie / Secția tehnologii chimice pentru apărare CBRN la U.M. 02512 C București

            Tematica:

 • Principii generale de sănătate şi securitate în muncă;
 • Norme generale de apărare împotriva incendiilor;
 • Legislaţia şi normele de protecţie a mediului în vigoare;
 • Organizarea activităţii experimentale în laboratorul de chimie organică;
 • Aparatura și ustensilele utilizate în laboratorul de chimie;
 • Tehnica lucrului cu gaze, lichide și solide în laboratorul de chimie;
 • Măsurarea temperaturii;
 • Concentrația soluțiilor.

 

            Bibliografie:

– Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 646/26.07.2006;

– HG 1425/2006 privind Normele de aplicare a legii 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 882/26.07.2006;

– Legea nr. 307/2006 Legea apărării împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 297/2019;

– Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului (*actualizată*), publicată în Monitorul Oficial al României nr. 586/2006;

– Legea 226/2013 privind aprobarea OUG nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 438/2013;

– OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196/2005;

– I. Pogany – Tehnică experimentală în chimia organică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, -1977;

– E. Pincovschi – Îndrumătorul  laborantului chimist, Editura Tehnică, Bucureşti, 1975

 

Calendarul activităților specifice necesare ocuparii prin concurs sau examen a postului vacant de personal civil de execuţie de asistent stagiar:

 

Nr.crt. Etapizarea activității Data/ora Contact
Depunerea dosarelor de concurs

 

29.05.2024 – 11.06.2024

Intervalul orar

08.00 – 15.00

Telefon Secretar 021.332.11.99/ int. 128
Selecţia dosarelor de concurs 13.06.2024, ora 15.00  

 

 

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 14.06.2024, ora 15.00  
Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 17.06.2024,

Intervalul orar

08.00 – 15.00

Telefon Secretar  021.332.11.99/ int. 128
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afișarea rezultatelor 18.06.2024,

până la ora 15.00

 
 1. 5.
Desfăşurarea probei scrise 19.06.2024,

Intervalul orar 09.00 – 12.00

 
 1. 6.
Corectarea și afișarea rezultatelor probei scrise 20.06.2024,

Până la ora 12.00

 
 1. 7.
Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatul probei scrise 20.06.2024, ora 12.00 – 21.06.2024, ora 12.00, în timpul orelor de program al unității Telefon Secretar  021.332.11.99/ int. 128
 1. 8.
Soluționarea eventualelor contestații cu privire la rezultatul probei scrise și comunicarea rezultatului contestațiilor 21.06.2024, până la ora 15.00  
 1. 9.
Susținerea interviului 25.06.2024, începând cu ora 09.00  
 1. 10
Notarea interviului şi afişarea rezultatului la interviu 26.06.2024, până la ora 15.00  
 1. 11
Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului interviului 27.06.2024,

Intervalul orar

08.00 – 15.00

 
 1. 12
Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului şi comunicarea  rezultatului soluţionării acestora. 28.06.2024,

până la orele 15.00

 
 1. 13
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 01.07.2024,

până la ora 15.00

 

 

 

Note:

Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și completarile ulterioare, dupa caz.

Pentru angajare, în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 53/2003 „Codul Muncii”, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, candidatul declarat admis la concurs are obligaţia să completeze dosarul profesional, până la data semnării contractului individual de muncă, cu fişa de aptitudine privind concluzia examenului medical la angajare, emisă de medicul specialist de medicina muncii potrivit art. 13-17 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, care să ateste faptul că este apt pentru a presta munca specifică postului.

Nerespectarea acestei clauze atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens, candidaţii vor lua la cunoştinţă pe bază de semnătură despre aspectul mai sus menţionat.

Avizarea personalului privind accesul la informații clasificate de nivelul corespunzător Fișei Postului se face în conformitate cu prevederile art. 161-165 si art 167-169 din Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România.

Programul de lucru se desfăsoară de regulă în zilele lucratoare, între orele 8.00 – 15.00, însă pot exista situații în care acesta să se prelungească sau să se desfășoare în alte intervale orare, fără a depași prevederile din Legea nr. 53/2003. In acest sens candidații vor semna o declarație privind acceptarea unui program flexibil în funcție de necesitățile instituției

Prezentarea la post se face în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale, sau se solicită în maximum 3 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale, un termen ulterior care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale.

Toate activitațiile se vor desfasura la Unitatea Militară 02512 C București cu sediul în șos. Olteniței, nr. 225 sector 4, persoana de contact p.c.c. Stan Andreea, telefon 021.332.11.99/ int. 128.