A N U N Ţ privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de execuție de personal civil contractual, de economist specialist IA la structura Financiar- Contabilă din Unitatea Militară 02512 C București

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 cu modificările și completările ulterioare, respectând prevederile art. VII din Ordonanţa de urgenţă nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare ı̂n domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, Unitatea Militară 02512 C București, cu sediul în Șos. Olteniței nr. 225, sector 4, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție de personal civil contractual de economist specialist IA, după cum urmează:

 • DENUMIREA POSTULUI: economist
 • GRADUL/TREAPTA PROFESIONAL(Ă): specialist IA
 • NUMĂRUL DE POSTURI SCOASE LA CONCURS: 1 post vacant
 • NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
 • COMPARTIMENTUL/STRUCTURA: Financiar – Contabilă la U.M. 02512 C București
 • DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore /zi între orele 7.30-15.30, 40 de ore/săptămână
 • PERIOADA: nedeteminată

 

Condiții generale necesare pentru ocuparea postului prevăzute în art.15, din H.G.1336/2022:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1.   a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2.          b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3.   c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4.   d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6.    f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7.  g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii

 

Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

 1. Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă licenţă sau echivalentă în domeniul de studiu: Științe sociale (Domeniul fundamental), Științe economice (Ramura de știință).
 2. Perfecţionări (specializări): –
 3. Vechime în muncă: minim 10 ani.
 4. Vechimea în specialitatea studiilor: minim 9 ani.
 5. Cunoştinţe de operare /programare pe calculator (necesitate şi nivel): programe și aplicații informatice folosite în activitatea financiar-contabilă (redactare texte, completare și depunere on-line formulare și rapoarte, tabele, prezentări, internet, intranet, e-mail, etc.), aplicaţiile: Forexebug, Exebuget, Contabilitate-ASSIM și AXEL, etc. – nivel cunoaştere FOARTE BINE.
 6. Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind prelucrarea datelor personale, în vederea verificărilor ce se execută pentru obţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”.
 7. Apt medical.
 8. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: redactarea computerizată a documentelor, atenție, spirit de observație, fermitate și calm, spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.

 

              Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs   prevăzute în art. 35 din H.G. 1336/2022:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din H.G. 1336 / 2022 (va fi pus la dispoziția candidatului, în vederea completării, la momentul depunerii dosarului) de candidat;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) curriculum vitae, model comun european.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. 1336 / 2022.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

 

Tematica și bibliografia pentru concursul de încadrare a postului vacant de execuție de personal civil contractual de economist specialist IA la structura Financiar- Contabilă la U.M. 02512 C București

            Tematica:

 1. Organizarea și conducerea contabilității instituţiilor publice.
 2. Salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
 3. Impozitul pe veniturile din pensii, salarii și asimilate salariilor.
 4. Principiile și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice; responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar.
 5. Exercitarea controlului financiar preventiv la entităţile publice; codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu; Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu.
 6. Drepturile de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională.
 7. Cuantumul şi condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale.
 8. Implementarea şi funcţionarea sistemului naţional de raportare – Forexebug; proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug.
 9. Execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice și a bugetelor fondurilor externe nerambursabile gestionate de instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat.
 10. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice; organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
 11. Întocmirea şi utilizarea documentelor financiar-contabile.
 12. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
 13. Operaţiile de încasări şi plati în numerar prin casierie.

 

            Bibliografie:

 1. Legea contabilității nr. 82 /1991 (republicată): Integral.
 2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917 /2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia: Capitolul II – Aprobarea, depunerea și componența situațiilor financiare, Capitolul III – Prevederi referitoare la elementele de bilanț,  Capitolul IV – Prevederi referitoare la elementele din contul de rezultat patrimonial.
 3. Legea-cadru nr. 153 /2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice: Corpul legii, Anexa nr. VI și Anexa nr. VIII.
 4. Legea nr. 227 /2015 – Codul fiscal: Titlul IV – Impozitul pe venit (Capitolele I, III, VI și XIV).
 5. Legea nr. 500 /2002 privind finanţele publice: Integral.
 6. Ordonanța Guvernului nr. 119 /1999 (republicată) privind controlul intern şi controlul financiar preventiv: Integral.
 7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923 /2014 (republicat)  pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu: Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2.
 8. Hotărârea Guvernului nr. 1.198 /2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională: Integral.
 9. Hotărârea Guvernului nr. 1.867 /2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării: Integral.
 10. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88 /2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative: Capitolul I – Implementarea şi funcţionarea sistemului naţional de verificare, monitorizare, raportare şi control al situaţiilor financiare, angajamentelor legale şi bugetelor entităţilor publice.
 11. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517 /2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug: Integral.
 12. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720 /2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora: Titlul III – Execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice (Capitolul III), Titlul IV – Execuţia bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor fondului de risc gestionate de instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (Capitolul III).
 13. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792 /2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale: Integral.
 14. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634 /2015 privind documentele financiar-contabile: Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2.
 15. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861 /2009 pentru aprobare Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii: Integral.
 16. Decretul nr. 209 /1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste: Integral.

  

Calendarul activităților specifice necesare ocuparii prin concurs sau examen a postului vacant de personal civil de execuţie de economist specialist IA:

 1. Depunerea dosarelor de concurs:  în perioada 27.06.2024 – 10.07.2024, intervalul orar 08.00 – 15.00;
 2. Selecţia dosarelor de concurs: în data 12.07.2024, ora 15.00;
 3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: în data 15.07.2024, ora 15.00;
 4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: în data 16.07.2024, intervalul orar 08.00 – 15.00;
 5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afișarea rezultatelor: în data 17.07.2024, până la ora 15.00;
 6. Desfăşurarea probei scrise: în data 23.07.2024, intervalul orar 09.00 – 12.00;
 7. Corectarea și afișarea rezultatelor probei scrise: în data 24.07.2024, până la ora 12.00;
 8. Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatul probei scrise: în perioada 24.07.2024, ora 12.00-25.07.2024, ora 12.00, în timpul orelor de program al unității;
 9. Soluționarea eventualelor contestații cu privire la rezultatul probei scrise și comunicarea rezultatului contestațiilor: în data 25.07.2024, până la ora 15.00;
 10. Susținerea interviului: în data 26.07.2024, începând cu ora 09.00;
 11. Notarea interviului şi afişarea rezultatului la interviu: în data 29.07.2024, până la ora 15.00;
 12. Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului interviului: în data 30.07.2024, intervalul orar 08.00 – 15.00;
 13. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului şi comunicarea rezultatului soluţionării acestora: în data 31.07.2024, până la orele 15.00;
 14. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului: în data 01.08.2024, până la orele 15.00.

             Note:

Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și completarile ulterioare, dupa caz.

Pentru angajare, în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 53/2003 „Codul Muncii”, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, candidatul declarat admis la concurs are obligaţia să completeze dosarul profesional, până la data semnării contractului individual de muncă, cu fişa de aptitudine privind concluzia examenului medical la angajare, emisă de medicul specialist de medicina muncii potrivit art. 13-17 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, care să ateste faptul că este apt pentru a presta munca specifică postului.

Nerespectarea acestei clauze atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens, candidaţii vor lua la cunoştinţă pe bază de semnătură despre aspectul mai sus menţionat.

Avizarea personalului privind accesul la informații clasificate de nivelul corespunzător Fișei Postului se face în conformitate cu prevederile art. 161-165 si art 167-169 din Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România.

Programul de lucru se desfăsoară de regulă în zilele lucratoare, între orele 7.30-15.30, însă pot exista situații în care acesta să se prelungească sau să se desfășoare în alte intervale orare, fără a depași prevederile din Legea nr. 53/2003. In acest sens candidații vor semna o declarație privind acceptarea unui program flexibil în funcție de necesitățile instituției

Prezentarea la post se face în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale, sau se solicită în maximum 3 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale, un termen ulterior care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale.

Toate activitațiile se vor desfășura la Unitatea Militară 02512 C București cu sediul în șos. Olteniței, nr. 225 sector 4, persoana de contact p.c.c. Stan Andreea, telefon 021.332.11.99/ int. 128.