A N U N Ţ privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de execuție de personal civil din Unitatea Militară 02512 C Bucureşti, conform H.G.1336/2022

Unitatea Militară 02512 C București, cu sediul în Șos. Olteniței nr. 225, sector 4, organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, conform H.G. nr 1336 din 08.10.2022, după cum urmează:

 • DENUMIREA POSTULUI: Referent de specialitate
 • GRADUL/TREAPTA PROFESIONAL(Ă): debutant
 • NUMĂRUL DE POSTURI SCOASE LA CONCURS : 1 post vacant
 • NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
 • COMPARTIMENTUL/STRUCTURA: Achiziții Publice la U.M. 02512 C București
 • DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore /zi între orele 7.30-15.30, 40 de ore/săptămână
 • PERIOADA: nedeteminată

Condiții generale necesare pentru ocuparea postului sunt prevăzute în art.15, din H.G.1336/2022 și la punctul A din prezentul anunț.

Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

– studii superioare, cu diplomă de licență și curs de specializare în domeniul achizițiilor publice;

– acordul scris privind prelucrarea datelor personale, în vederea verificărilor ce se execută pentru obţinerea autorizaţiei, al persoanei care doreşte să candideze (în situaţia în care va fi declarată „admisă”);

– declarație privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal;

– apt medical;

– cunoştinţe de operare pe calculator –  Microsoft Office –  nivelul de cunoastere: mediu

-adaptabilitate, spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la lucru în condiții de stres.

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs sunt prevăzute în art. 35 din H.G. 1336/2022 și la punctul B din prezentul anunț.

Tematica și bibliografia pentru concursul de încadrare a postului vacant de execuție de personal civil contractual de referent de specialitate debutant din Compartimentul Achiziții publice la U.M. 02512 C București

Tematica:

 1. Proceduri de achiziţii publice.
 2. Modul de întocmire a documentaţiei de atribuire.
 3. Încheierea contractelor de achiziţii publice.
 4. Evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achiziţii publice.
 5. Contestaţiile în procedura de achiziţii publice.

 

 

 

Bibliografie:

 1. Legea 98 din 19.05.2016 – privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial nr. 390 din 23.05.2016);
 2. G. nr. 395 din 02.06.2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea 98/2016 – privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare (publicată în Monitorul Oficial nr. 423 din 06.06.2016);
 3. OUG 98 din 14.12.2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii – cu modificările şi completările ulterioare (publicată în Monitorul Oficial nr. 1004/2017);
 4. G. nr. 419 din 08.06.2018 pentru aprobarea normelor metodologice privind aplicarea prevederilor Ordonanţei nr. 98 din 14.12.2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii(publicată în Monitorul Oficial nr. 496/2018);
 5. Lege 101 din 19.05.2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Cosiliului Naţional de Sluţionare a contestaţiilor cu modificările şi completările ulterioare (publicată în Monitorul Oficial nr. 393 din 23.05.2016);
 6. U.G. nr. 114 din 21.12.2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii (publicată în Monitorul Oficial nr. 932 din 08.11.2011).

 

 

 • DENUMIREA POSTULUI: Contabil
 • GRADUL/TREAPTA PROFESIONAL(Ă): debutant
 • NUMĂRUL DE POSTURI SCOASE LA CONCURS : 1 post vacant
 • NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
 • COMPARTIMENTUL/STRUCTURA: Financiar – Contabilă la U.M. 02512 C București
 • DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore /zi între orele 7.30-15.30, 40 de ore/săptămână
 • PERIOADA: nedeteminată

Condiții generale necesare pentru ocuparea postului sunt prevăzute în art.15, din H.G.1336/2022 și  la punctul A din prezentul anunț.

Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

 • studii de specialitate: studii liceale cu diplomă de bacalaureat.
 • perfecţionări (specializări): absolvirea unui curs de perfecţionare în domeniul contabilității.
 • vechime în muncă: nu este necesară.
 • vechimea în specialitatea studiilor: nu este necesară.
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): programe și aplicații informatice folosite în activitatea financiar-contabilă (redactare texte, completare și depunere online formulare și rapoarte, tabele, prezentări, internet, intranet, e-mail, etc.) – nivel cunoaştere – foarte bine.
 • acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind prelucrarea datelor personale, în vederea verificărilor ce se execută pentru obţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”.
 • apt medical.
 • abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: redactarea computerizată a documentelor, atenție, spirit de observație, fermitate și calm, spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs sunt prevăzute în art. 35 din H.G. 1336/2022 și la punctul B din prezentul anunț.

Tematica și bibliografia pentru concursul de încadrare a postului vacant de execuție de personal civil contractual de contabil debutant din Microstructura Financiar – Contabilă la U.M. 02512 C București

Tematica:

 1. Organizarea și conducerea contabilității instituţiilor publice.
 2. Principiile și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice; responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar.
 3. Exercitarea controlului financiar preventiv la entităţile publice; codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu.
 4. Implementarea şi funcţionarea sistemului naţional de raportare – Forexebug; proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug.
 5. Execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice și a bugetelor fondurilor externe nerambursabile gestionate de instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat.
 6. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice; organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
 7. Întocmirea şi utilizarea documentelor financiar-contabile.
 8. Operaţiile de încasări şi plati în numerar prin casierie.

 

 Bibliografie:

 1. Legea contabilității nr. 82 /1991 (republicată) – integral;
 2. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.917 /2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia – integral;
 3. Legea nr. 500 /2002 privind finanţele publice – integral;
 4. Ordonanța Guvernului nr. 119 /1999 (republicată) privind controlul intern şi controlul financiar preventive – integral;
 5. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 923 /2014 (republicat) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu – anexa nr. 1 și anexa nr. 2;
 6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88 /2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Capitolul I – Implementarea şi funcţionarea sistemului naţional de verificare, monitorizare, raportare şi control al situaţiilor financiare, angajamentelor legale şi bugetelor entităţilor publice;
 7. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 517 /2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug – integral;
 8. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 720 /2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora. Titlul III – Execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice (Capitolul III) și titlul IV – Execuţia bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor fondului de risc gestionate de instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (Capitolul III );
 9. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.792 /2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale- Integral
 10. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2.634 /2015 privind documentele financiar-contabile – anexa nr. 1 și anexa nr. 2;
 11. Decretul nr. 209 /1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste – integral.

 

Calendarul activităților specifice necesare ocuparii prin concurs sau examen a posturilor vacante de personal civil de execuţie din Unitatea Militară 02512C  București

 

Nr.crt. Etapizarea activității Data/ora Contact
Depunerea dosarelor de concurs

 

21.04 – 05.05.2023

Intervalul orar

08.00 – 15.30

Telefon Secretar  021.332.11.99/ int. 128
Selecţia dosarelor de concurs 09.05.2023

Intervalul orar

08.00 – 15.00

 

 

 

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 10.05.2023,

ora 15.00

 
Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 11.05.2023

Intervalul orar

08.00 – 15.00

Telefon Secretar  021.332.11.99/ int. 128
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi aducerea la cunoştinţă a rezultatului contestaţiilor 12.05.2023

Intervalul orar

08.00 – 15.00

 

 

 

 

 1. 5.
Desfăşurarea probei scrise Data: 15.05.2023,

între orele 08.00- 11.00

(post referent de specialitate debutant)

între orele 11.00- 14.00

(post contabil debutant)

 
 1. 6.
Afişarea rezultatului la proba scrisă 16.05.2023

Până la ora 12.00

 
 1. 7.
Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului probei scrise Data: 16.05.2023, ora 12.00-17.05.2023, ora 12.00 Telefon Secretar  021.332.11.99/ int. 128
 1. 8.
Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatului contestaţiilor 17.05.2023

Până la ora 15.00

 
 1. 9.
Organizarea şi desfăşurarea interviului 18.05.2023

între orele 08.00- 10.00 (post referent de specialitate debutant)

între orele 10.00-12.00 (post contabil debutant)

 

 
 1. 10
Notarea interviului şi afişarea rezultatului la interviu 19.05.2023

Până în ora 15.00

 
 1. 11
Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului interviului 22.05.2023

Intervalul orar

08.00 – 15.00

 
 1. 12
Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului şi afişarea rezultatului contestaţiilor 23.05.2023

Până la ora 15.00

 
 1. 13
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 24.05.2023  
 1.  Condiții generale necesare pentru ocuparea posturilor vacante:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1.   a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2.   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3.   c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4.   d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5.   e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6.   f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7.   g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.

 

 1. Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 dinG. 1336/2022 (va fi pus la dispozitia candidatului, în vederea completării, la momentul depunerii dosarului) de candidat;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) curriculum vitae, model comun european.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. 1336/2022.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.

Note: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și completarile ulterioare, dupa caz.

Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte.

Programul de lucru se desfăsoară de regulă în zilele lucratoare, între orele 7.30- 15.30, însă pot exista situații în care acesta să se prelungească  sau să se desfășoare în alte intervale orare, fără a depași prevederile din Legea nr 53/2003. In acest sens candidații vor semna o declarație privind acceptarea unui program flexibil în funcție de necesitățile instituției.

Avizarea personalului privind accesul la informații clasificate de nivelul corespunzător Fișei Postului se face în conformitate cu prevederile art. 161-165 si art 167-169 din Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România.

Prezentarea la post se face în maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale, sau se solicită în maximum 3 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor, un termen ulterior care nu poate depășii 20 de zile lucrătoare de la data afișarii rezultatelor finale.

Toate activitațiile se vor desfasura la Unitatea Militară 02512 C București cu sediul în șos. Olteniței, nr. 225 sector 4, persoana de contact p.c.c. Stan Andreea, telefon 021.332.11.99/ int. 128.