A N U N Ţ privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de execuție de personal civil din Unitatea Militară 02512 C Bucureşti, conform H.G.1336/2022

Unitatea Militară 02512 C București, cu sediul în Șos. Olteniței nr. 225, sector 4, organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, conform H.G. nr 1336 din 08.11.2022, după cum urmează:

 1. DENUMIREA POSTULUI: Referent de specialitate debutant,
 2. GRADUL/TREAPTA PROFESIONAL(Ă): debutant
 3. NUMĂRUL DE POSTURI SCOASE LA CONCURS : 1 post vacant
 4. NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
 5. COMPARTIMENTUL/STRUCTURA: Compartiment Achiziții publice la U.M. 02512 C București
 6. DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore /zi între orele 7.30-15.30, 40 de ore/săptămână
 7. PERIOADA: nedeteminată

Condiții generale necesare pentru ocuparea postului sunt prevăzute în art.15, din H.G.1336/2022 și la punctul A din prezentul anunț.

Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

– studii superioare, cu diplomă de licență și curs de specializare în domeniul achizițiilor publice

– acordul scris privind prelucrarea datelor personale, în vederea verificărilor ce se execută pentru obţinerea autorizaţiei, al persoanei care doreşte să candideze (în situaţia în care va fi declarată „admisă”);

– declarație privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal;

– Apt medical;

– cunoştinţe de operare pe calculator –  Microsoft Office –  nivelul de cunoastere: mediu

– adaptabilitate, spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la lucru în condiții de stres.

Documentele solicitate candidațiilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt prevăzute în art. 35 din H.G. 1336/2022 și la punctul B din prezentul anunț.

Tematica și bibliografia pentru concursul de încadrare a postului vacant de executie de personal civil contractual de referent de specialitate debutant din Compartimentul Achiziții publice la U.M. 02512 C București

 

Tematica:

 1. Proceduri de achiziţii publice.
 2. Modul de întocmire a documentaţiei de atribuire.
 3. Încheierea contractelor de achiziţii publice.
 4. Evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achiziţii publice.
 5. Contestaţiile în procedura de achiziţii publice.

 

Bibliografie:

 

 1. Legea 98 din 19.05.2016 – privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial nr. 390 din 23.05.2016;
 2. G. nr. 395 din 02.06.2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea 98/2016 – privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare (publicată în Monitorul Oficial nr. 423 din 06.06.2016);
 3. OUG 98 din 14.12.2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii – cu modificările şi completările ulterioare (publicată în Monitorul Oficial nr. 1004/2017);
 4. G. nr. 419 din 08.06.2018 pentru aprobarea normelor metodologice privind aplicarea prevederilor Ordonanţei nr. 98 din 14.12.2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii(publicată în Monitorul Oficial nr. 496/2018);
 5. Lege 101 din 19.05.2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Cosiliului Naţional de Sluţionare a contestaţiilor cu modificările şi completările ulterioare (publicată în Monitorul Oficial nr. 393 din 23.05.2016);
 6. U.G. nr. 114 din 21.12.2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii (publicată în Monitorul Oficial nr. 932 din 08.11.2011).

 

 1. DENUMIREA POSTULUI: Referent debutant
 2. GRADUL/TREAPTA PROFESIONAL(Ă): debutant
 3. NUMĂRUL DE POSTURI SCOASE LA CONCURS : 1 post vacant
 4. NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
 5. COMPARTIMENTUL/STRUCTURA: Biroul Resurse Umane la U.M. 02512 C București
 6. DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore /zi între orele 7.30-15.30, 40 de ore/săptămână
 7. PERIOADA: nedeteminată

Condiții generale necesare pentru ocuparea postului sunt prevăzute în art.15, din H.G.1336/2022 și  la punctul A din prezentul anunț.

Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

-Absolvirea cu diplomă de bacalaureat a învăţământului liceal;

-Absolvirea unui curs de perfecţionare în domeniul resurselor umane;

-Acordul scris privind prelucrarea datelor personale, în vederea verificărilor ce se execută pentru obţinerea autorizaţiei, al persoanei care doreşte să candideze (în situaţia în care va fi declarată „admisă”);

-Declarație privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal

-Fără vechime în specialitatea studiilor;

-Apt medical;

-Cunoştinţe de operare pe calculator –  Microsoft Office –  nivelul de cunoastere: mediu

-Spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.

Documentele solicitate candidațiilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt prevăzute în art. 35 din H.G. 1336/2022 și la punctul B din prezentul anunț.

Tematica și bibliografia pentru concursul de încadrare a postului vacant de execuție de personal civil contractual de referent debutant din Biroul  Resurse Umane la U.M. 02512 C București

 

Tematica:

 1. Titlul II, cap. I, II, III, IV, V şi titlul III cap.I, III din Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Gradele cadrelor militare;
 3. Salarizarea din Legea-cadru nr. 153 din 28.06.2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – cap. I, cap.II ;
 4. Legea 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare – integral;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 6. Cunoştinţe de operare pe calculator folosind Microsoft Word, Excel.

 

Bibliografie:

 1. Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Codul Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României – nr. 345/2011;
 2. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României – nr. 155/1995;
 3. Legea-cadru nr. 153 din 28.06.2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României – nr. 492/2017;
 4. Legea 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României -nr. 530/2003;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României -nr. 1078/2022;
 6. Microsoft Office (suita Word, Excel) 2003/2007.

 

 1. DENUMIREA POSTULUI: Asistent stagiar
 2. GRADUL/TREAPTA PROFESIONAL(Ă): Stagiar
 3. NUMĂRUL DE POSTURI SCOASE LA CONCURS : 1 post vacant
 4. NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
 5. COMPARTIMENTUL/STRUCTURA: Secția Tehnologii chimice pentru apărare CBRN   Laborator  detecție și decontaminare CBR la U.M. 02512 C București
 6. DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 7 ore /zi între orele 8.00-15.00, 35 de ore/săptămână
 7. PERIOADA: nedeteminată

Condiții generale necesare pentru ocuparea postului sunt prevăzute în art.15, din H.G.1336/2022 și  la punctul  A  din prezentul anunț.

Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

–  Studii liceale cu diplomă de bacalaureat în domeniul tehnic;

– Cunoştinţe de operare/programare pe calculator şi nivel de cunoaştere operare Microsoft Office, nivel mediu;

– Cunoștințe teoretice minime despre operarea echipamentelor analitice de laborator;

– Acordul scris privind prelucrarea datelor personale, în vederea verificărilor ce se execută pentru obţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, al persoanei care doreşte să candideze (în situaţia în care va fi declarată „admisă”);

– Declarație privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal

– Nu este necesară vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor;

– Apt medical;

– Spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la lucru în condiții de stres.

Documentele solicitate candidațiilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt prevăzute în art. 35 din H.G. 1336/2022 si la punctul B din prezentul anunț.

Tematica și bibliografia pentru concursul de încadrare a postului vacant de executie de personal civil contractual de Asistent stagiar din Secția Tehnologii chimice pentru apărare  CBRN – Laboratorul  detecție și decontaminare CBR la U.M. 02512 C București

 

Tematica:

 1. Principii generale de sănătate şi securitate în muncă
 2. Norme generale de apărare împotriva incendiilor
 3. Organizarea activităţii experimentale în laboratorul de chimie organic
 4. Aparatura și ustensilele utilizate în laboratorul de chimie
 5. Tehnica lucrului cu gaze, lichide și solide în laboratorul de chimie
 6. Încălzirea şi răcirea în laborator
 7. Măsurarea temperaturii
 8. Concentrația soluțiilor

 

Bibliografie:

 1. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 646 / 26.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. HG 1425/2006 cu modificările şi compeltările ulterioare privind Normele de aplicare a legii 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 882 / 26.07.2006;
 3. L307/2006 Legea apărării împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 297 / 2019;
 4. I. Pogany – Tehnică experimentală în chimia organică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977;
 5. E. Pincovschi – Îndrumătorul laborantului chimist, Editura Tehnică, Bucureşti, 1975.
 6. DENUMIREA POSTULUI: Tehnician
 7. GRADUL/TREAPTA PROFESIONAL(Ă): IA
 8. NUMĂRUL DE POSTURI SCOASE LA CONCURS : 1 post vacant

4.NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

5.COMPARTIMENTUL/STRUCTURA: Secţia Intervenție la evenimente CBRN și ecologice-Grupa mobilă SIBCRA la U.M. 02512 C București

 1. DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 6 ore /zi între orele 8.00-14.00, 30 de ore/săptămână

7.PERIOADA: nedeteminată

Condiții generale necesare pentru ocuparea postului sunt prevăzute în art.15, din H.G.1336/2022 și  la punctul  A din prezentul anunț.

Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

– Absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat, în domeniul industrial ( fizică-chimie);

– Vechime în muncă: minimum 6 ani și 6 luni;

– Cunoştinţe de operare/programare pe calculator şi nivel de cunoaştere operare Microsoft Office, nivel mediu;

– Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind prelucrarea datelor personale, în vederea verificărilor ce se execută pentru obţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, (în situaţia în care va fi declarată „admisă”);

– Declarație privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal

– Apt medical;

– Spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la lucru în condiții de stres.

Documentele solicitate candidațiilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt prevăzute în art. 35 din H.G. 1336/2022 și la punctul B din prezentul anunț.

Tematica și bibliografia pentru concursul de încadrare a postului vacant de execuție de personal civil contractual de Tehnician IA din Secţia Intervenție la evenimente CBRN și ecologice – Grupa mobilă SIBCRA la U.M. 02512 C București

Tematica:

 1. Norme ce reglementează securitatea şi sănătatea în muncă.
 2. Norme fundamentale de securitate radiologică.
 3. Modul de acţiune a echipelor mobile de intervenţie (EMI – CBRN).

 

Bibliografie:

 1. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 646 / 26.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Hotărârea Guvernului României nr. 1425/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 882/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 752/3.978/136/2018, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 bis/ 26.06.2018;
 4. Procedura operaţională cod: P.O.–2512 C–03.48–001 „Modul de acţiune a echipelor mobile de intervenţie (EMI – CBRN) aflate în SLP Supraveghere CBRN, în cazul producerii unor evenimente de natură chimică, biologică, radiologică, nucleară sau ecologică”.

 

Calendarul activităților specifice necesare ocuparii prin concurs sau examen a posturilor vacante  de personal civil de execuţie din Unitatea Militară 02512 C  București

 

Nr.crt. Etapizarea activității Data/ora Contact
1. Depunerea dosarelor de concurs

 

13.02 – 27.02.2023

Intervalul orar

08.00 – 15.30

Telefon Secretar  021.332.11.99/ int. 128
2. Selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 28 .02-01.03.2023

Intervalul orar

08.00 – 15.30

 
3. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 02.03.2023

Intervalul orar

08.00 – 15.30

Telefon Secretar  021.332.11.99/ int. 128
4. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi aducerea la cunoştinţă a rezultatului contestaţiilor 03.03.2023

Intervalul orar

08.00 – 15.30

 
5. Desfăşurarea probei scrise 07.03.2023

Intervalul orar

11.00 – 14.00

 
6. Afişarea rezultatului la proba scrisă 08.03.2023

Pâna la ora 15.30

 
7. Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului probei scrise 09.03.2023

Intervalul orar

08.00 – 15.30

Telefon Secretar  021.332.11.99/ int. 128
8. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatului contestaţiilor 10.03.2023

Până la ora 15.30

 
9. Organizarea şi desfăşurarea interviului 13.03.2023

Începând cu ora 10.30

 
10 Notarea interviului şi afişarea rezultatului la interviu 14.03.2023

Până în ora 15.30

 
11 Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului interviului 15.03.2023

Intervalul orar

08.00 – 15.30

 
12 Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului şi afişarea rezultatului contestaţiilor 16.03.2023

Până la ora 15.30

 
13 Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 17.03.2023  

 

 1.  Condiții generale necesare pentru ocuparea posturilor vacante:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1.   a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2.   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3.   c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4.   d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5.  e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6.   f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7.   g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.

 

 1. Documentele solicitate candidațiilor pentru întocmirea dosarului de concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 dinG. 1336/2022( va fi pus la dispozitia candidatului, în vederea completării, la momentul depunerii dosarului) de candidat;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) curriculum vitae, model comun european.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. 1336/2022.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.

 

Note: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și completarile ulterioare, dupa caz.

Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte.

Programul de lucru se desfăsoară de regulă în zilele lucratoare, între orele 7.30- 15.30, însă pot exista situații în care acesta să se prelungească  sau să se desfășoare în alte intervale orare, fără a depași prevederile din Legea nr 53/2003. In acest sens candidații vor semna o declarație privind acceptarea unui program flexibil în funcție de necesitățile instituției.

Avizarea personalului privind accesul la informații clasificate de nivelul corespunzător Fișei Postului se face în conformitate cu prevederile art. 161-165 si art 167-169 din Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România.

Prezentarea la post se face în maximum 15 zile lucrătoare calendaristice de la data afișării rezultatelor finale, sau se solicită în maximum 3 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor, un termen ulterior care nu poate depășii 20 de zile lucrătoare de la data afișarii rezultatelor finale.

Toate activitațiile se vor desfasura la Unitatea Militară 02512 C București cu sediul în șos. Olteniței, nr. 225 sector 4, persoana de contact p.c.c. Stan Andreea, telefon 021.332.11.99/ int. 128.