A N U N Ţ privind organizarea examenului de promovare în grad profesional/treaptă profesională, a personalului civil contractual, în posturi prevăzute cu studii medii, de execuţie, de asistent II din Secția tehnologii chimice pentru apărare CBRN, referent gr. II în Biroul resurse Umane/ Secția stat major din Unitatea Militară 02512 C Bucureşti, conform H.G.1336/2022

La examenul de promovare în grad profesional/ treaptă profesională participă: personalul civil contractual cu studii medii, de execuţie, din Unitatea Militară 02512 C, încadrat pe posturi de asistent stagiar și referent debutant cu vechime ca debutant de minim 6 (şase) luni, pentru care şeful U.M. 02512C Bucureşti a aprobat referatele de evaluare, întocmite de către şeful ierarhic al acestora, în vederea participării la examen.
Dosarul de înscriere la examen va conţine:
1. cererea de înscriere la examen a candidatului;
2. adeverinţa întocmită de structura de resurse umane cu privire la vechimea în funcţia şi gradul profesional în care este încadrat candidatul, din care să rezulte o vechime de 6 (şase) luni, realizată în funcţia asistent stagiar, consilier juridic debutant și referent de specialitate debutant din care salariatul în cauză urmează să promoveze;
3. raportul salariatului debutant, pentru activitatea desfășurată în funcția contractuală de debutant, întocmit conform modelului din Anexa nr. 8 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
4. fotocopii ale actelor de absolvire a studiilor/ programelor de perfecţionare profesională, certificate pentru conformitate cu originalul;
5. copie de pe fişa postului a persoanei care participă la examen.

Dosarele de înscriere la examen se depun în perioada 18.10.-24.10.2023, între orele 07.30 – 15.30, la sediul U.M. 02512C Bucureşti, din șos. Olteniței, nr. 225 sector 4.
Tipul probelor de examen, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
PROBA SCRISĂ: se desfăşoară la sediul U.M. 02512 C Bucureşti, din șos. Olteniței, nr. 225 sector 4, în data de 06.11.2023.
CALENDARUL DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI:

Nr. crt. ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA OBS./CONTACT

(la secretar)

     1. Depunerea dosarelor de înscriere la examen 18.10-24.10.2023,

Intervalul orar 07.30-15.30

 
     2. Selecţia dosarelor de examen 26.10.2023 între orele

07.30 – 15.30

 
     3. Afişarea rezultatelor la selecția dosarelor 27.10.2023, până la ora 15.30 Afişare la sediul U.M.02512C Bucureşti şi  pe pagina de INTERNET a ACTTM
     4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de examen 30.10.2023, între orele

07.30 – 15.30

 
     5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de examen şi afişarea rezultatelor 31.10.2023, până la ora 15.30 Afişare la sediul U.M.02512C Bucureşti şi  pe pagina de INTERNET a ACTTM
     6. PROBA SCRISĂ 06.11.2023

orele 08.00 -11.00 (referent gr. II),

orele 12.00-15.00  (asistent II)

 

U.M.02512 C
     7. Comunicarea în scris a rezultatului examenului (la proba scrisă) 07.11.2023,

până la ora 13:00

Se comunică în scris salariatului
     8. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul examenului (la proba scrisă) 08.11.2023, ora 13:00  
     9. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul examenului şi comunicarea, în scris, a rezultatelor finale. 09.11.2023,

până la ora 12:00

Se comunică în scris salariatului

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
pentru examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară
de asistent II din Secția tehnologii chimice pentru apărare CBRN

TEMATICA:
1. Principii generale de sănătate şi securitate în muncă
2. Norme generale de apărare împotriva incendiilor
3. Reglementările legale în vigoare în domeniul protecției mediului
4. Organizarea activității experimentale în laboratorul de chimie
5. Aparatura și ustensilele utilizate în laboratorul de chimie
6. Executarea încercărilor în laboratoarele de încercări ale secției
7. Măsurarea temperaturii
8. Concentrația soluțiilor

BIBLIOGRAFIA:
1. Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 646/2006;
2. HG 1425/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind Normele de aplicare a legii 319/2006, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 882/2006;
3. Legea 307/2006 Legea apărării împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 297/2019;
4. OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1196/2005;
5. I. Pogany – Tehnică experimentală în chimia organică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977 – Biblioteca UM 02512 C;
6. E. Pincovschi – Îndrumătorul laborantului chimist, Editura Tehnică, Bucureşti, 1975, – Biblioteca UM 02512 C;
7. SR EN ISO/CEI 17025:2018 – Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări – Biblioteca UM 02512 C.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
pentru examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară
de referent gr. II în biroul Resurse Umane/ Secţia Stat Major

Tematica:
1. Titlul II, cap. I, II, III, IV, V şi titlul III cap.I, III din Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Gradele cadrelor militare;
3. Salarizarea din Legea-cadru nr. 153 din 28.06.2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – cap. I, cap.II ;
4. Legea 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare – integral;
5. Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
6. Cunoştinţe de operare pe calculator folosind Microsoft Word, Excel.

Bibliografie:
1. Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Codul Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României – nr. 345/2011;
2. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României – nr. 155/1995;
3. Legea-cadru nr. 153 din 28.06.2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României – nr. 492/2017;
4. Legea 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României -nr. 530/2003;
5. Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României -nr. 1078/2022;

NOTE:
1. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
2. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de examen şi după susţinerea examenului (la proba scrisă), la secretarul comisiei de examen şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor telefon 021.332.11.99/ int. 128, la sediul U.M. 02512 C Bucureşti, din șos. Olteniței, nr. 225 sector 4,
3. Anunţul privind organizarea examenului de promovare, rezultatele obţinute la selecţia dosarelor de înscriere la examen, precum şi rezultatele obţinute în urma contestaţiilor depuse la selecția dosarelor, se afişează, după finalizarea fiecărei etape, la sediul U.M. 02512C Bucureşti (punctul de control acces), din șos. Olteniței, nr. 225 sector 4,, şi pe pagina de INTERNET a ACTTM la adresa: https://www.acttm.ro;
4. rezultatele obținute la probascrisă, şi cele obținute în urma contestațiilor, precum și rezultatele finale ale examenului de promovare se comunică în scris salariaților în termenul prevăzut în calendarul de desfășurare a examenului;
5. Prezentul anunţ privind organizarea examenului se afişează la sediul U.M. 02512C Bucureşti (punctul de control acces), din șos. Olteniței, nr. 225 sector 4, şi pe pagina de INTERNET a ACTTM la adresa: https://www.acttm.ro, începând cu data de 18.10.2023 până la finalizarea examenului.