A N U N Ţ privind organizarea examenului de promovare în grad profesional/treaptă profesională, a personalului civil contractual, în posturi prevăzute cu studii superioare, de execuţie, de economist specialist IA și referent de specialitate gr. I la structura Financiar – Contabilă din Unitatea Militară 02512 C Bucureşti, conform H.G.1336/2022

La examenul de promovare în grad profesional/ treaptă profesională participă: personalul civil contractual cu studii superioare de execuţie din Unitatea Militară 02512 C, încadrat pe posturi de economist gr. I și referent de specialitate gr. II, care a obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale de cel puţin două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate şi să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional deţinut.
Dosarul de înscriere la examen va conţine:
a) cerere de înscriere;
b) adeverinţe eliberate de angajatori din care să reiasă vechimea în gradul sau treapta profesională din care promovează;
c) copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

Dosarele de înscriere la examen se depun în perioada 21.06 – 27.06.2023, între orele 07.30 -15.30, la sediul U.M. 02512C Bucureşti, din șos. Olteniței, nr. 225 sector 4, la secretarul comisiei de examen şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor dl. p.c.c. Ghiorghiu Andrei, telefon 021.332.11.99/ int. 128.

Tipul probelor de examen, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02512 C Bucureşti, din șos. Olteniței, nr. 225 sector 4, în data de 06.07.2023, interval orar 09.00 – 13.00.
CALENDARUL DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI:

Nr. crt. ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA OBS./CONTACT

(la secretar)

     1. Depunerea dosarelor de înscriere la examen 21.06 – 27.06.2023

Intervalul orar 07.30-15.30

     2. Selecţia dosarelor de examen 28.06.2023

(până la ora 15.30)

     3. Afişarea rezultatelor la selecția dosarelor 29.06.2023

(până la ora 15.30)

Afişare la sediul U.M.02512C Bucureşti şi pe pagina de INTERNET a ACTTM
     4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de examen 30.06.2023

(până la ora 15.30)

     5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de examen şi afişarea rezultatelor 03.07.2023,

(până la ora 15.30)

Afişare la sediul U.M.02512C Bucureşti şi pe pagina de INTERNET a ACTTM
     6. PROBA SCRISĂ 06.07.2023

Interval orar 09.00-11.00

(economist specialist IA)

Interval orar 11.00 -13.00 (referent de specialitate gr. I)

U.M.02512 C
     7. Afişarea rezultatelor și comunicarea în scris a rezultatului examenului 07.07.2023

(până la ora 15:30)

Se comunică în scris salariatului
     8. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul examenului 10.07.2023

(până la ora 15:30)

     9. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul examenului şi comunicarea, în scris, a rezultatelor finale. 11.07.2023

(până la ora 15:30)

Se comunică în scris salariatului

• TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară de economist specialist IA la structura Financiar-Contabilă

Tematica:
1. Reevaluarea și amortizarea activelor fixe.
2. Timpul de muncă, timpul de odihnă și salarizarea, reglementate de Codul muncii.
3. Organizarea și conducerea contabilității instituţiilor publice.
4. Salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
5. Impozitul pe veniturile din pensii, salarii și asimilate salariilor.
6. Principiile și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice; responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar.
7. Exercitarea controlului financiar preventiv la entităţile publice; codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu.
8. Drepturile de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională.
9. Cuantumul şi condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale.
10. Implementarea şi funcţionarea sistemului naţional de raportare – Forexebug; proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug.
11. Execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice și a bugetelor fondurilor externe nerambursabile gestionate de instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat.
12. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice; organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
13. Întocmirea şi utilizarea documentelor financiar-contabile.
14. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
15. Operaţiile de încasări şi plati în numerar prin casierie.

Bibliografie:
1. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.471 /2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice.
 Capitolul I – Reguli generale privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
 Capitolul IV – Regimul de amortizare şi calcularea amortizării;
 Capitolul V – Alte prevederi; Anexele.
2. Legea nr. 53 /2003 – Codul muncii.
 Titlul III – Timpul de muncă şi timpul de odihnă;
 Titlul IV – Salarizarea.
3. Legea contabilității nr. 82 /1991 (republicată) – Integral.
4. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917 /2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.
5. Legea-cadru nr. 153 /2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
 Corpul legii si Anexa nr. VI și VIII
6. Legea nr. 227 /2015 – Codul fiscal.
 Titlul IV – Impozitul pe venit (Capitolele I, III, VI și XIV).
7. Legea nr. 500 /2002 privind finanţele publice – Integral.
8. Ordonanța Guvernului nr. 119 /1999 (republicată) privind controlul intern şi controlul financiar preventiv – Integral.
9. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923 /2014 (republicat) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu.
 Anexa nr. 1;
 Anexa nr. 2.
10. Hotărârea Guvernului nr. 1.198 /2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională – Integral.
11. Hotărârea Guvernului nr. 1.867 /2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării – Integral.
12. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88 /2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
 Capitolul I – Implementarea şi funcţionarea sistemului naţional de verificare, monitorizare, raportare şi control al situaţiilor financiare, angajamentelor legale şi bugetelor entităţilor publice.
13. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517 /2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug – Integral.
14. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720 /2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora.
 Titlul III – Execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice (Capitolul III);
 Titlul IV – Execuţia bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor fondului de risc gestionate de instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (Capitolul III).
15. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792 /2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale- Integral.
16. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634 /2015 privind documentele financiar-contabile.
 Anexa nr. 1;
 Anexa nr. 2.
17. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861 /2009 pentru aprobare Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii – Integral.
18. Decretul nr. 209 /1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste – Integral.

• TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară de referent de specialitate gr. I la structura Financiar-Contabilă
Tematica:
1. Contractul individual de muncă, timpul de muncă, timpul de odihnă și salarizarea, reglementate de Codul muncii.
2. Organizarea și conducerea contabilității instituţiilor publice.
3. Contractul de achiziție publică/acordul-cadru: modalități de atribuire, executare.
4. Salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
5. Impozitul pe veniturile din pensii, salarii și asimilate salariilor.
6. Principiile și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice; responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar.
7. Exercitarea controlului financiar preventiv la entităţile publice; codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu.
8. Drepturile de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională.
9. Cuantumul şi condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale.
10. Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.
11. Formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.
12. Implementarea şi funcţionarea sistemului naţional de raportare – Forexebug; proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug.
13. Execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice și a bugetelor fondurilor externe nerambursabile gestionate de instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat.
14. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice; organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
15. Întocmirea şi utilizarea documentelor financiar-contabile.
16. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
17. Operaţiile de încasări şi plati în numerar prin casierie.

Bibliografie:
1.Legea nr. 53 /2003 – Codul muncii.
 Titlul II – Contractul individual de muncă;
 Titlul III – Timpul de muncă şi timpul de odihnă;
 Titlul IV -Salarizarea.
2. Legea contabilității nr. 82 /1991 (republicată)- Integral
3. Legea nr. 98 /2016 privind achiziţiile publice.
 Capitolul I – Dispoziții generale;
 Capitolul III – Modalități de atribuire
 Capitolul V – Executarea contractului de achiziție publică /acordului-cadru.
4. Legea-cadru nr. 153 /2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 Corpul legii si Anexa nr. VI și VIII
5. Legea nr. 227 /2015 – Codul fiscal
 Titlul IV – Impozitul pe venit (Capitolele I, III, VI și XIV).
6. Legea nr. 500 /2002 privind finanţele publice – Integral.
7.Ordonanța Guvernului nr. 119 /1999 (republicată) privind controlul intern şi controlul financiar preventiv- Integral.
8. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923 /2014 (republicat) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu.
 Anexa nr. 1
 Anexa nr. 2
9. Hotărârea Guvernului nr. 1.198 /2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională – Integral.
10. Hotărârea Guvernului nr. 1.867 /2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării – Integral.
11. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111 /2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor -Integral.
12. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235 /2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003.
 Punctele 1 – 10 și 20.
13. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88 /2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
 Capitolul I – Implementarea şi funcţionarea sistemului naţional de verificare, monitorizare, raportare şi control al situaţiilor financiare, angajamentelor legale şi bugetelor entităţilor publice.
14. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517 /2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug- Integral.
15. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720 /2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora.
 Titlul III – Execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice (Capitolul III);
 Titlul IV – Execuţia bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor fondului de risc gestionate de instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (Capitolul III ).
16. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792 /2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale – Integral.
17. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634 /2015 privind documentele financiar-contabile.
 Anexa nr. 1;
 Anexa nr. 2.
18. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861 /2009 pentru aprobare Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii – Integral.
19. Decretul nr. 209 /1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste – Integral.

NOTE:
1. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
2. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de examen şi după susţinerea examenului la secretarul comisiei de examen şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor dl. Ghiorghiu Andrei, telefon 021.332.11.99/ int. 128, la sediul U.M. 02512 C Bucureşti, din șos. Olteniței, nr. 225 sector 4.
3. Anunţul privind organizarea examenului de promovare, rezultatele obţinute la selecţia dosarelor de înscriere la examen, precum şi rezultatele obţinute în urma contestaţiilor depuse la selecția dosarelor, se afişează, după finalizarea fiecărei etape, la sediul U.M. 02512C Bucureşti (punctul de control acces), din șos. Olteniței, nr. 225 sector 4, şi pe pagina de INTERNET a ACTTM la adresa: https://www.acttm.ro;
4. Rezultatele obținute la proba scrisă, precum și cele obținute în urma contestațiilor depuse la și rezultatele finale ale examenului de promovare se comunică în scris salariaților în termenul prevăzut în calendarul de desfășurare a examenului;
5. Prezentul anunţ privind organizarea examenului se afişează la sediul U.M. 02512C Bucureşti (punctul de control acces), din șos. Olteniței, nr. 225 sector 4, şi pe pagina de INTERNET a ACTTM la adresa: https://www.acttm.ro, începând cu data de 21.06.2023 până la finalizarea examenului.