A N U N Ţ privind organizarea examenului de promovare în grad profesional/treaptă profesională, a personalului civil contractual, în posturi prevăzute cu studii superioare și studii medii, de execuţie, de asistent gr. II în Laboratorul Echipamente de protecție CBRN/ Secția Echipamente de protecție, consilier juridic gr. II în biroul Juridic, referent de specialitate gr. III în biroul Resurse Umane/ Secția Stat Major din Unitatea Militară 02512 C Bucureşti, conform H.G.1336/2022

La examenul de promovare în grad profesional/ treaptă profesională participă: personalul civil contractual cu studii superioare și studii medii, de execuţie, din Unitatea Militară 02512 C, încadrat pe posturi de asistent stagiar, consilier juridic debutant și  referent de specialitate debutant  cu vechime ca debutant de minim 6 (şase) luni, pentru care comandantul U.M. 02512C Bucureşti a aprobat referatele de evaluare, întocmite de către şeful ierarhic al acestora, în vederea participării la examen.

Dosarul de înscriere la examen va conţine:

 1. cererea de înscriere la examen a candidatului;
 2. adeverinţa întocmită de structura de resurse umane cu privire la vechimea în funcţia şi gradul profesional în care este încadrat candidatul, din care să rezulte o vechime de 6 (şase) luni, realizată în funcţia asistent stagiar, consilier juridic debutant și referent de specialitate debutant din care salariatul în cauză urmează să promoveze;
 3. raportul salariatului debutant, pentru activitatea desfășurată în funcția contractuală de debutant, întocmit conform modelului din Anexa nr. 8 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 4. fotocopii ale actelor de absolvire a studiilor/ programelor de perfecţionare profesională, certificate pentru conformitate cu originalul;
 5. copie de pe fişa postului a persoanei care participă la examen.

 

Dosarele de înscriere la examen se depun în perioada 18.04.-24.04.2023, între orele 07.30 – 15.30, la sediul U.M. 02512C Bucureşti, din șos. Olteniței, nr. 225 sector 4, la secretarul comisiei de examen şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor dl. p.c.c. Ghiorghiu Andrei, telefon 021.332.11.99/ int. 128.

Tipul probelor de examen, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

INTERVIUL: se desfăşoară la sediul U.M. 02512 C Bucureşti, din șos. Olteniței, nr. 225 sector 4,  în data de 05.05.2023, ora 09:00 – 15:00.

CALENDARUL  DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI:

Nr. crt. ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA OBS./CONTACT

(la secretar)

     1. Depunerea dosarelor de înscriere la examen 18.04-24.04.2023,

Intervalul orar 07.30-15.30

     2. Selecţia dosarelor de examen 25.04.2023 între orele

07.30 – 15.30

     3. Afişarea rezultatelor la selecția dosarelor 26.04.2023, până la ora 15.30 Afişare la sediul U.M.02512C Bucureşti şi  pe pagina de INTERNET a ACTTM
     4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de examen 27.04.2023, între orele

07.30 – 15.30

     5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de examen şi afişarea rezultatelor 28.04.2023, până la ora 15.30 Afişare la sediul U.M.02512C Bucureşti şi  pe pagina de INTERNET a ACTTM
     6. INTERVIUL 05.05.2023,

orele 09.00-11.00  (asistent gr. II)

orele 11.00 -13.00 (consilier juridic gr. II)

orele 13.00 -15.00 (referent de specialitate gr. III)

U.M.02512 C
     7. Comunicarea în scris a rezultatului examenului (la proba de interviu) 08.05.2023,

până la ora 13:00

Se comunică în scris salariatului
     8. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul examenului (probei de interviu) 09.05.2023, ora 13:00
     9. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul examenului şi comunicarea, în scris, a rezultatelor finale. 10.05.2023,

până la ora 12:00

Se comunică în scris salariatului

 

 • TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru  examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară de asistent gr. II în  laboratorul Echipamente de protecție CBRN/ Secția Echipamente de protecție

Tematica:

 1. Principii generale de sănătate şi securitate în muncă;
 2. Norme generale de apărare împotriva incendiilor;
 3. Organizarea activității experimentale în laboratorul de chimie;
 4. Aparatura și ustensilele utilizate în laboratorul de chimie;
 5. Executarea încercărilor în laboratoarele de încercări acreditate;
 6. Măsurarea temperaturii;
 7. Concentrația soluțiilor.

 

Bibliografie:

 1. Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 646/2006;
 2. HG 1425/2006 privind Normele de aplicare a legii 319/2006, publicat în Monitorul Oficial al României Nr. 882/2006;
 3. Legea 307/2006 Legea apărării împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 297/2019;
 4. Pogany – Tehnică experimentală în chimia organică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977 – Biblioteca U.M. 02512 C;
 5. Pincovschi – Îndrumătorul laborantului chimist, Editura Tehnică, Bucureşti, 1975,               – Biblioteca U.M. 02512 C;
 6. SR EN ISO/CEI 17025:2018 – Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări – Biblioteca U.M. 02512 C.

 

 • TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru  examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară de consilier juridic gr. II  în biroul Juridic

Tematica:

 1. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare;
 2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
 3. Legea nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
 4. Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare;
 5. Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic;
 6. Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti; SECŢIUNEA a 2-a Drepturile soldaţilor şi gradaţilor profesionişti
 7. Codul de procedură civilă: SECŢIUNEA a 3-a Întâmpinarea;
 1. Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, Of. nr. 229/2023.
 1. Ordonanța Guvernului României nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;
 2.  Ordonanța Guvernului României nr. 121 din 28.08.1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările și completările ulterioare:
 3. Hotărârea Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale;
 4. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 82/2008 pentru stabilirea domeniilor si condițiilor privind angajarea și executarea, la cerere, prin unitățile Ministerului Apărării Naționale, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice;
 5. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 20/2009 privind participarea unităților de cercetare-dezvoltare și a instituțiilor de învățământ superior din Ministerul Apărării Naționale la activități de cercetare-dezvoltare, altele decât cele cuprinse în Planul sectorial de cercetare-dezvoltare pentru tehnică și tehnologii militare al Ministerului Apărării Naționale;
 6. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 75/2009 privind activitatea legislativă și de asistență juridică în Ministerul Apărării Naţionale.

 

Bibliografie:

 1. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare;
 2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată;
 3. Legea nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
 4. Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare;
 5. Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic;
 6. Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti;
 7. Codul de procedură civilă aprobat prin Legea 134/2010, Of. nr. 247/2015;
 8. Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, Of. nr. 229/2023.
 9. Ordonanța Guvernului României nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;
 10. Ordonanța Guvernului României nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor;
 11. Hotărârea Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale;
 12. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 82/2008 pentru stabilirea domeniilor si condițiilor privind angajarea și executarea, la cerere, prin unitățile Ministerului Apărării Naționale, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice;
 13. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 20/2009 privind participarea unităților de cercetare-dezvoltare și a instituțiilor de învățământ superior din Ministerul Apărării Naționale la activități de cercetare-dezvoltare, altele decât cele cuprinse în Planul sectorial de cercetare-dezvoltare pentru tehnică și tehnologii militare al Ministerului Apărării Naționale;
 14. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 75/2009 privind activitatea legislativă și de asistență juridică în Ministerul Apărării Naţionale.

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru  examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară de referent de specialitate gr. III  în biroul Resurse Umane

Tematica:

 1. Titlul II, cap. I, II, III, IV, V şi titlul III cap.I, III din Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată;
 2. Gradele cadrelor militare;
 3. Salarizarea din Legea-cadru nr. 153 din 28.06.2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – cap. I, cap.II ;
 4. Legea 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare – integral;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

 

  Bibliografie:

 1. Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Codul Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României – nr. 345/2011;
 2. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României – nr. 155/1995;
 3. Legea-cadru nr. 153 din 28.06.2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României – nr. 492/2017;
 4. Legea 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României -nr. 530/2003;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României – nr. 1078/2022.

 

NOTE:

 1. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
 2. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de examen şi după susţinerea examenului (proba de interviu), la secretarul comisiei de examen şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor dl. p.c.c. Ghiorghiu Andrei, telefon 021.332.11.99/ int. 128, la sediul U.M. 02512 C Bucureşti, din șos. Olteniței, nr. 225 sector 4,
 3. Anunţul privind organizarea examenului de promovare, rezultatele obţinute la selecţia dosarelor de înscriere la examen, precum şi rezultatele obţinute în urma contestaţiilor depuse la selecția dosarelor, se afişează, după finalizarea fiecărei etape, la sediul U.M. 02512C Bucureşti (punctul de control acces), din șos. Olteniței, nr. 225 sector 4,, şi pe pagina de INTERNET a ACTTM la adresa: https://www.acttm.ro;
 4. rezultatele obținute la proba de interviu, cele obținute în urma contestațiilor depuse la proba de interviu, precum și rezultatele finale ale examenului de promovare se comunică în scris salariaților în termenul prevăzut în calendarul de desfășurare a examenului;
 5. Prezentul anunţ privind organizarea examenului se afişează la sediul U.M. 02512C Bucureşti (punctul de control acces), din șos. Olteniței, nr. 225 sector 4, şi pe pagina de INTERNET a ACTTM la adresa: https://www.acttm.ro, începând cu data de 18.04.2023 până la finalizarea examenului.