A N U N Ţ privind organizarea examenului de promovare în grad profesional/treaptă profesională, a personalului civil contractual, în posturi prevăzute cu studii superioare și studii medii, de execuţie, de muncitor calificat II la Secţia Tehnologii chimice pentru apărare CBRN, inginer specialist gr. IA la Secţia intervenție la evenimente CBRN și ecologice, din Unitatea Militară 02512 C Bucureşti, conform H.G.1336/2022

      La examenul de promovare în grad profesional/ treaptă profesională participă: personalul civil contractual cu studii superioare și studii medii, de execuţie, din Unitatea Militară 02512 C, încadrat pe posturi de muncitor calificat  III și inginer gr. I, care au obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale de cel puţin două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate şi să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional deţinut.

Dosarul de înscriere la examen va conţine:

 1. a) cerere de înscriere;
 2. b) adeverinţe eliberate de angajatori din care să reiasă vechimea în gradul sau treapta profesională din care promovează;
 3. c) copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

 

Dosarele de înscriere la examen se depun în perioada 15.01 – 19.01.2024, între orele 07.30 -15.30, la sediul U.M. 02512C Bucureşti, din șos. Olteniței, nr. 225 sector 4, la secretarul comisiei de examen şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, p.c.c. Ghiorghiu Andrei telefon 021.332.11.99/ int. 128.

Tipul probelor de examen, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02512 C Bucureşti, din șos. Olteniței, nr. 225 sector 4, în data de 01.02.2024:

– pentru postul de inginer specialist gr. IA între orele 08:00 – 10:00,

– pentru postul de muncitor calificat II între orele 11:00 – 13:00.

 

 

CALENDARUL  DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI:

Nr. crt. ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA OBS./CONTACT

(la secretar)

     1. Depunerea dosarelor de înscriere la examen 15.01-19.01.2024

Intervalul orar 07.30-15.30

     2. Selecţia dosarelor de examen 22.01.2024 între orele

07.30 – 15.30

     3. Afişarea rezultatelor la selecția dosarelor 23.01.2024, până la ora 15.30 Afişare la sediul U.M.02512C Bucureşti şi  pe pagina de INTERNET a ACTTM
     4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de examen 25.01.2024, între orele

07.30 – 15.30

     5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de examen şi afişarea rezultatelor 26.01.2024, până la ora 15.30 Afişare la sediul U.M.02512C Bucureşti şi  pe pagina de INTERNET a ACTTM
     6. Proba scrisă

(inginer specialist gr.IA )

08:00-10:00

(muncitor calificat II)

(11:00-13:00)

01.02.2024 U.M.02512 C
     7. Afişarea rezultatelor și comunicarea în scris a rezultatului examenului (la proba

scrisa)

02.02.2024,

până la ora 13:00

Se comunică în scris salariatului
     8. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul examenului (la proba scrisa) 05.02.2024,

ora 13:00

     9. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul examenului şi comunicarea, în scris, a rezultatelor finale. 06.02.2024

până la ora 12:00

Se comunică în scris salariatului

 

 • TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru  examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară de inginer specialist  IA la Secţia intervenție la evenimente CBRN și ecologice

 

TEMATICA:

 1. Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologica.
 2. Gestionarea bunurilor materiale.
 3. Managementul activităţilor de producţie în unităţile Ministerului Apărării Naţionale.
 4. Mentenanţa echipamentelor şi materialelor de apărare CBRN
 5. Modul de acţiune a echipelor mobile de intervenţie (EMI – CBRN)

 

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 646 / 26.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare;Hotărârea Guvernului României nr. 1425/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 88/ 30.10.2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 752/3.978/136/2018, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 bis / 26.06.2018;
 3. Procedura operaţională cod: P.O.–2512 C–03.48–001 „Modul de acţiune a echipelor mobile de intervenţie (EMI – CBRN) aflate în SLP Supraveghere CBRN, în cazul producerii unor evenimente de natură chimică, biologică, radiologică, nucleară sau ecologică”.
 4. 9 / 24.01.2011, Ordinul ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Instrucţiunilor privind managementul activităţilor de producţie în unităţile Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 85 / 02.02.2011, partea I.
 5. L-11/1 VOL 4 – Instrucţiuni privind mentenanţa echipamentelor şi materialelor de apărare nucleară, biologică şi chimică din Armata României

 

 • TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru  examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară  de muncitor calificat II la Secţia Tehnologii chimice pentru apărare CBRN

TEMATICA:

 1. Fabricaţia mijloacelor de detecţie şi decontaminare asimilate în fabricaţie în CCIACBRNE.
 2. Principii generale de sănătate şi securitate în muncă.
 3. Norme generale de apărare împotriva incendiilor.
 4. Reglementările legale în vigoare în domeniul protecției mediului.

 

BIBLIOGRAFIA:

 1. Specificaţia de fabricaţie a produsului de bază: Tubuşor indicator pentru detecţia fosgenului şi clorcianului (SF TI-ACG) – DT 554 (A-2389/2017);
 2. Specificaţia de fabricaţie a produsului de bază: Tubuşor indicator pentru detecţia iperitei (SF TI-HD) – DT 555 (A-2390/2017)
 3. Specificaţia de fabricaţie a produsului de bază: Tubuşor indicator pentru detecţia agenţilor neurotoxici (SF TI-G) – DT 556 (A-2391/2017)
 4. Specificaţia de fabricaţie a produsului de bază: Tubuşor indicator pentru detecţia Bz (SF TI-Bz) – DT 557 (A-2392/2017)
 5. Specificaţia de fabricaţie a produsului de bază: Hârtie indicatoare autoadezivă pentru detecţia agenţilor chimici toxici (SF HIARO) – DT 558 (A-2393/2017).
 6. Specificaţia de fabricaţie a produsului de bază: Pachet de decontaminare individuală md. 81 (SF PDI-81) – DT 559 (A-2394/2017).
 7. Specificaţia de fabricaţie a produsului de bază: Complet cu materiale consumabile pentru Pachetul de decontaminare individuală md. 81 (SF CMC PDI-81) – DT 560 (A-2395/2017)
 8. Specificaţia de fabricaţie a produsului de bază: Complet cu materiale consumabile pentru Completul de decontaminare nr. 2M (SF CMC CD-2M) – DT 471 (A1377/2010);
 9. Specificaţia de fabricaţie a produsului de bază: Complet cu materiale consumabile pentru Completul de decontaminare nr. 3M (SF CMC CD-3M) – DT 468 (A1377/2010);
 10. Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 646/2006;
 11. HG 1425/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind Normele de aplicare a Legii 319/2006, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 882/2006;
 12. Legea 307/2006 Legea apărării împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 297/2019;
 13. OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1196/2005.

  

NOTE:

 1. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
 2. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de examen şi după susţinerea examenului (proba scrisa), la secretarul comisiei de examen şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, telefon 021.332.11.99/ int. 128, la sediul U.M. 02512 C Bucureşti, din șos. Olteniței, nr. 225 sector 4.
 3. Anunţul privind organizarea examenului de promovare, precum şi rezultatele obţinute se afişează, după finalizarea fiecărei etape, la sediul U.M. 02512C Bucureşti (punctul de control acces), din șos. Olteniței, nr. 225 sector 4, şi pe pagina de INTERNET a ACTTM la adresa: https://www.acttm.ro;
 4. Rezultatele obținute la proba scrisă/practică, cele obținute în urma contestațiilor depuse la precum și rezultatele finale ale examenului de promovare se comunică în scris salariaților în termenul prevăzut în calendarul de desfășurare a examenului;
 5. Prezentul anunţ privind organizarea examenului se afişează la sediul U.M. 02512C Bucureşti (punctul de control acces), din șos. Olteniței, nr. 225 sector 4, şi pe pagina de INTERNET a ACTTM la adresa: https://www.acttm.ro, începând cu data de 15.01.2024 până la finalizarea examenului.