A N U N Ţ privind organizarea examenului de promovare în grad profesional/treaptă profesională, a personalului civil contractual, în posturi prevăzute cu studii superioare și studii medii, de execuţie, de muncitor calificat III în secția Echipamente de Protecție, inginer gr. I la Compartimentul Administrare Rețele și INFOSEC, tehnician IA, muncitor calificat II la secția Intervenție la Evenimente CBRN și Ecologice, inginer gr. I la secția Echipamente de Protecție, și muncitor calificat III la secția Radiometrie din Unitatea Militară 02512 C Bucureşti, conform H.G.1336/2022

 

      La examenul de promovare în grad profesional/ treaptă profesională participă: personalul civil contractual cu studii superioare și studii medii, de execuţie, din Unitatea Militară 02512 C, încadrat pe posturi de muncitor calificat  IV,  inginer gr. II, tehnician I, muncitor calificat III care a obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale de cel puţin două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate şi să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional deţinut.

Dosarul de înscriere la examen va conţine:

a) cerere de înscriere;

b) adeverinţe eliberate de angajatori din care să reiasă vechimea în gradul sau treapta profesională din care promovează;

c) copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

 

Dosarele de înscriere la examen se depun în perioada 03.05 – 09.05.2023, între orele 07.30 -15.30, la sediul U.M. 02512C Bucureşti, din șos. Olteniței, nr. 225 sector 4, la secretarul comisiei de examen şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor dna. p.c.c. Stan Andreea, telefon 021.332.11.99/ int. 128.

Tipul probelor de examen, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

Proba scrisă/ practică : se desfăşoară la sediul U.M. 02512 C Bucureşti, din șos. Olteniței, nr. 225 sector 4,  în data de 18.05.2023, ora 09:00 – 15:00.

 

 

CALENDARUL  DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI:

Nr. crt. ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA OBS./CONTACT

(la secretar)

     1. Depunerea dosarelor de înscriere la examen 03.05-09.05.2023

Intervalul orar 07.30-15.30

     2. Selecţia dosarelor de examen 10.05.2023 între orele

07.30 – 15.30

     3. Afişarea rezultatelor la selecția dosarelor 11.05.2023, până la ora 15.30 Afişare la sediul U.M.02512C Bucureşti şi  pe pagina de INTERNET a ACTTM
     4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de examen 12.05.2023, între orele

07.30 – 15.30

     5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de examen şi afişarea rezultatelor 15.05.2023, până la ora 15.30 Afişare la sediul U.M.02512C Bucureşti şi  pe pagina de INTERNET a ACTTM
     6. Proba scrisă (inginer  gr.I )

/Proba practică (tehnician IA, muncitor  III, muncitor  II)

18.05.2023

orele 09.00-11.00  (inginer  gr. I)

orele 11.00 -13.00 (tehnician IA )

orele 13.00 -15.00 (muncitor  III, muncitor  II)

U.M.02512 C
     7. Afişarea rezultatelor  și comunicarea în scris a rezultatului examenului (la proba scrisa/ proba practică) 19.05.2023,

până la ora 13:00

Se comunică în scris salariatului
     8. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul examenului (la proba scrisa/ proba practică)      22.05.2023, ora 13:00
     9. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul examenului şi comunicarea, în scris, a rezultatelor finale. 23.05.2023 până la ora 12:00 Se comunică în scris salariatului

 

 • TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru  examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară de  muncitor calificat  III  în  secția Echipamente de Protecție

 

Tematica:

1.Principii generale de sănătate şi securitate în muncă.

 1. Norme generale de apărare împotriva incendiilor.

3.Fabricaţia/ confecționarea echipamentelor de protecție balistică și CBRN.

 

Bibliografie:

 1. Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă – Publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 646/2006;
 2. HG 1425/2006 privind Normele de aplicare a legii 319/2006 – Publicat în Monitorul Oficial al României Nr. 882/2006;
 3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor – Publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 297/2019;
 4. Documentație tehnică “Sistem de evacuare a personalului contaminat cu agenți biologici” nr. 241/2021- Compartimentul Documente clasificate al UM 02512 C;
 5. Documentație tehnică „Echipament de colectare a materialelor contaminate/recuperarea și transportul personalului decedat contaminat” nr. 240/2021- Compartimentul Documente clasificate al UM 02512 C;
 6. Documentație tehnică „Combinezon/bluzon, pantalon, șapcă și ghete rezistente la foc pentru subteran” nr. 230/2019 – Compartimentul Documente clasificate al UM 02512 C;
 7. Documentație tehnică „Costum de protecție CBRN filtrant-sorbant cu stres termic redus” nr. 210/2016- Compartimentul Documente clasificate al UM 02512 C;
 8. Specificație de fabricație „Pătură balistiă antischijă” nr. 201/2014 – Compartimentul Documente clasificate al UM 02512 C;
 9. Documentație tehnică „Vestă de protecție balistică destinată militarilor ce execută misiuni în teatrele de operații” nr. 198/2014 – Compartimentul Documente clasificate al UM 02512 C;

 

 • TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru  examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară  de inginer gr. I la Compartimentul Administrare Rețele și INFOSEC

Tematica:

 1. Calculatoare, stații de lucru (arhitectura, componente, caracteristici, periferice, diagnosticare, defecte, Basic Input/Output System, Unified Extensible Firmware Interface, tipuri de memorie ROM, RAM, volatile/nonvolatila, interfețe interne SATA, SCSI etc.);
 2. Medii pentru stocarea sau memorarea nevolatilă a datelor (HDD/SSD etc), arhitecturi de discuri RAID, non-RAID (JBOD), partiționarea MBR, GPT, sisteme de fișiere folosite de Microsoft Windows;
 3. Rețele de calculatoare (topologii de rețea, modele de referință OSI și TCP/IP), clase de adresare, protocoale de rutare, porturi, TCP handshake, protocoale (ARP, DHCP, DNS, ICMP, IPSec, Kerberos, RPC, SMTP, SSL/TLS, STP, VoIp.
 4. Instalarea, conectarea, configurarea și administrarea stațiilor de lucru cu Windows 7,8 și Windows 10;
 5. Instalarea, conectarea, configurarea și administrarea pachetelor Microsoft Office;
 6. Instalarea, configurarea și administrarea Microsoft Windows Server 2012/2012 R2, 2016 și 2019, inclusiv utilizarea batch file scripting și Powershell;
 7. Configurarea și administrarea serviciilor de rețea DNS, WINS și DHCP pe un sistem Microsoft Windows Server 2012/2012 R2;
 8. Instalarea, administrarea și configurarea Microsoft Active Directory (crearea și administrarea userilor, computerelor; grupurilor și Organizational Unit-urilor, drepturilor și permisiunilor utilizatorilor, aplicarea de politici de grup și politici de securitate etc.);
 9. Configuarea stațiilor de lucru într-un domeniu Microsoft Active Directory.
 1. Sisteme de gestiune a bazelor de date relaționale:utilizarea limbajului SQL și a extensiei procedural PL/SQL.

 

Bibliografie:

 1. http://ptgmedia.pearsconcmg.com/samplepages.pdf
 2. http://ptgmedia.pearsconcmg.com
 3. http://cni.nt.edu.ro/new/wp-content/uploads/2013/06/Ghid_RO.pdf
 4. http://www.protechtraining.com/pdf/pt6860.pdf
 5. https://www.protechtraining.com/pdf/pt10018.pdf
 6. https://windows10-guide.com/windows-10-manual-pdf/
 7. https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/get-started/virtual-dc/active-directory-domain-services-overview.com
 8. https://ptgmedia.pearsoncmg.com
 9. http://konfida.ro/assets/filies/RED_AdmCR.pdf
 10. https://windows10-guide.com/windows-10-manual-pdf/

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru  examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară de tehnician IA în secţia Intervenție la Evenimente CBRN și Ecologice

 

Tematica:

 1. Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologică.
 2. Gestionarea bunurilor materiale.
 3. Managementul activităţilor de producţie în unităţile Ministerului Apărării Naţionale.
 4. Mentenanţa echipamentelor şi materialelor de apărare CBRN.
 5. Modul de acţiune a echipelor mobile de intervenţie (EMI – CBRN).

 

  Bibliografie:

1.Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 646 / 26.07.2006;

2.Hotărârea Guvernului României nr. 1425/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 88/ 30.10.2006;

 1. Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 752/3.978/136/2018, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 bis/ 26.06.2018;
 2. Procedura operaţională cod: P.O.–2512 C–03.48–001 „Modul de acţiune a echipelor mobile de intervenţie (EMI – CBRN) aflate în SLP Supraveghere CBRN, în cazul producerii unor evenimente de natură chimică, biologică, radiologică, nucleară sau ecologică”;
 3. M.9 / 24.01.2011, Ordinul ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Instrucţiunilor privind managementul activităţilor de producţie în unităţile Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 85 / 02.02.2011, partea I;
 4. L-11/1 VOL 4 – Instrucţiuni privind mentenanţa echipamentelor şi materialelor de apărare nucleară, biologică şi chimică din Armata României.

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru  examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară de muncitor calificat  II  în secţia Intervenție la Evenimente CBRN și Ecologice

 

Tematica:

 1. Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologică.
 2. Cunoaşterea reglementărilor legislative în domeniul energiei electrice, referitoare la autorizări;
 3. Cunoaşterea normelor de proiectare şi executare a instalaţiilor electrice aferente clădirilor;
 4. Cunoştinţe de electrotehnică, măsurări electrice, maşini şi instalaţii electrice de iluminat şi forţă, tablouri electrice, instalaţii de protecţie a clădirilor.

 

Bibliografie:

 1. Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 752/3.978/136/2018, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 bis / 26.06.2018;
 2. L-11/1 VOL 4 – Instrucţiuni privind mentenanţa echipamentelor şi materialelor de apărare nucleară, biologică şi chimică din Armata României;
 3. Agenda electricianului – ed. IV revăzută şi completată, ing. Emil Pietrăreanu, editura Tehnică, Bucureşti, 1986;
 4. Normativ I-7/2011 privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor.
 5. Legea 123 din 10.07.2012, legea energiei electrice şi a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 485 / 16.07.2012.

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru  examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară de inginer gr I în  secția Echipamente de Protecție

 

Tematica:

 1. Principii generale de sănătate şi securitate în muncă;
 2. Norme generale de apărare împotriva incendiilor;
 3. Organizarea activității experimentale în laboratorul de chimie;
 4. Aparatura și ustensilele utilizate în laboratorul de chimie;
 5. Executarea încercărilor în laboratoarele de încercări acreditate;
 6. Chimia Explozivilor;
 7. Modelarea și testarea materialelor.

 

Bibliografie:

1.Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 646 / 26.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. HG 1425/2006 privind Normele de aplicare a legii 319/2006 – Publicat în Monitorul Oficial al         României Nr. 882/2006;
 2. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor – Publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 297/2019;
 3. I.Pogany – Tehnică experimentală în chimia organică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977- Biblioteca UM 02512 C;
 4. E. Pincovschi – Îndrumătorul laborantului chimist, Editura Tehnică, Bucureşti, 1975- Biblioteca UM 02512 C;
 5. SR EN ISO/CEI 17025:2018 – Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări-Biblioteca UM 02512 C;
 6. T. Rotariu – Chimia explozivilor, 2010 – Biblioteca UM 02512 C;
 7. A. Rotariu – Comportamentul materialelor la viteze mari de deformare. Modelare și Testare, Ed. Univers Științific, 2008- Biblioteca UM 02512 C.

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru  examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară de muncitor calificat III în  secția Radiometrie

 

Tematica:

 1. Fabricaţia mijloacelor de detecţie şi decontaminare asimilate în fabricaţie în centru;
 2. Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologică.

 

Bibliografie:

 

1.Specificaţia de fabricaţie a produsului de bază: Tubuşor indicator pentru detecţia fosgenului şi clorcianului (SF TI-ACG) – DT 554 (A-2389/2017);

2.Specificaţia de fabricaţie a produsului de bază: Tubuşor indicator pentru detecţia iperitei (SF TI-HD) – DT 555 (A-2390/2017)

3.Specificaţia de fabricaţie a produsului de bază: Tubuşor indicator pentru detecţia agenţilor neurotoxici (SF TI-G) -DT 556 (A-2391/2017)

4.Specificaţia de fabricaţie a produsului de bază: Tubuşor indicator pentru detecţia Bz (SF TI-Bz) – DT 557 (A-2392/2017)

 1. Specificaţia de fabricaţie a produsului de bază: Hârtie indicatoare autoadezivă pentru detecţia agenţilor chimici toxici (SF HIARO) – DT 558 (A-2393/2017).
 2. Specificaţia de fabricaţie a produsului de bază: Pachet de decontaminare individuală md. 81 (SF PDI-81) – DT 559 (A-2394/2017).
 3. Specificaţia de fabricaţie a produsului de bază: Complet cu materiale consumabile pentru Pachetul de decontaminare individuală md. 81 (SF CMC PDI-81) – DT 560 (A-2395/2017)
 4. Specificaţia de fabricaţie a produsului de bază: Complet cu materiale consumabile pentru Completul de decontaminare nr. 2M (SF CMC CD-2M) – DT 471 (A1377/2010);
 5. Specificaţia de fabricaţie a produsului de bază: Complet cu materiale consumabile pentru Completul de decontaminare nr. 23M (SF CMC CD-3M) -DT 468 (A1377/2010);
 6. Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 752/3.978/136/2018, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 bis / 26.06.2018.

 

 

NOTE:

 1. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
 2. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de examen şi după susţinerea examenului (proba scrisa/proba practică), la secretarul comisiei de examen şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor dna Stan Andreea, telefon 021.332.11.99/ int. 128, la sediul U.M. 02512 C Bucureşti, din șos. Olteniței, nr. 225 sector 4.
 3. Anunţul privind organizarea examenului de promovare, precum şi rezultatele obţinute se afişează, după finalizarea fiecărei etape, la sediul U.M. 02512C Bucureşti (punctul de control acces), din șos. Olteniței, nr. 225 sector 4, şi pe pagina de INTERNET a ACTTM la adresa: https://www.acttm.ro;
 4. Rezultatele obținute la proba scrisă/practică, cele obținute în urma contestațiilor depuse la precum și rezultatele finale ale examenului de promovare se comunică în scris salariaților în termenul prevăzut în calendarul de desfășurare a examenului;
 5. Prezentul anunţ privind organizarea examenului se afişează la sediul U.M. 02512C Bucureşti (punctul de control acces), din șos. Olteniței, nr. 225 sector 4, şi pe pagina de INTERNET a ACTTM la adresa: https://www.acttm.ro, începând cu data de 03.05.2023 până la finalizarea examenului.