ANUNŢ U.M. 02512 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, cu sediul în str. Aeroportului nr. 16, comuna Clinceni, județul Ilfov, organizează examen de promovare în grad profesional, a personalului civil contractual, în postul prevăzut cu studii medii, de execuţie, de Arhivar la Documentații tehnice și Referent II la Administrare, documentare și baze de date / Centrul de documentare și arhivă tehnică din U.M. 02512 Bucureşti.

      La examenul de promovare în grad profesional participă: personalul civil contractual cu studii medii, de execuţie, din Centrul de documentare și arhivă tehnică din U.M. 02512 Bucureşti, încadrat pe posturi de arhivar debutant și referent debutant, cu vechime ca debutant de minim 6 (şase) luni, pentru care comandantul U.M. 02512 Bucureşti a aprobat referatele de evaluare, întocmite de către şefii ierarhici ai acestora, în vederea participării la examen.

 

Dosarul de înscriere la examen va conţine:

 1. cererea de înscriere la examen a candidatului;
 2. adeverinţa întocmită de structura de resurse umane cu privire la vechimea în funcţia şi gradul profesional în care este încadrat candidatul, din care să rezulte o vechime de 6 (şase) luni, realizată în funcţia de arhivar debutant, respectiv referent debutant, din care salariatul în cauză urmează să promoveze;
 3. raportul salariatului debutant, pentru activitatea desfășurată în funcția contractuală de debutant, întocmit conform modelului din Anexa nr. 8 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 4. fotocopii ale actelor de absolvire a studiilor/programelor de perfecţionare profesională, certificate pentru conformitate cu originalul;
 5. copie de pe fişa postului persoanei care participă la examen.

 

 Dosarele de înscriere la examen se depun în perioada 06 – 12.12.202, între orele 07.30 – 15.30, la sediul U.M. 02512 Bucureşti, din str. Aeroportului nr. 16, comuna Clinceni, județul Ilfov, la secretarul comisiei de examen şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na p.c.c. Dascălu Roxana, interior 154/144;

 

     Tipul probelor de examen, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 1. INTERVIUL: se desfăşoară la sediul U.M. 02512 Bucureşti, din str. Aeroportului nr. 16, comuna Clinceni, județul Ilfov, în data de 19.12.2022, ora 11:00 – 15:00.

 

 

 

CALENDARUL  DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI:

 

Nr. crt. ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA OBS./CONTACT

(la secretar)

    1. Depunerea dosarelor de înscriere la examen 06 – 12.12.2022,

intervalul orar 07.30-15.30

    2. Selecţia dosarelor de examen – etapa 1 13.12.2022 între orele

07.30 – 15.30

    3. Afişarea rezultatelor la selecția dosarelor 14.12.2022, ora 15.30 Afişare la sediul U.M.02512 Bucureşti şi pe INTERNET
    4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de examen 15.12.2022, între orele

07.30 – 15.30

    5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de examen şi afişarea rezultatelor 16.12.2022, până la ora 15.30 Afişare la sediul U.M.02512 Bucureşti şi pe INTERNET
    6. INTERVIUL 19.12.2022, orele

11.00 – 13.00 (Arhivar)

orele 13.00 – 15.00

(referent II)

    7. Comunicarea în scris a rezultatului examenului (la proba de interviu) 20.12.2022,

până la ora 13:00

Se comunică în scris salariatului
    8. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul examenului (probei de interviu) 21.12.2022, ora 13:00
    9. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul examenului şi comunicarea, în scris, a rezultatelor finale. 22.12.2022,

până la ora 12:00

Se comunică în scris salariatului

 

 

Bibliografia de examen:

 

 1. Legea 16 din 2 aprilie 1996- Legea arhivelor naţionale;
 2. Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 3. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. MS 172/2021, Ordinul ministrului apărării naționale pentru aprobarea normelor privind protecția informațiilor clasificate în Ministerul Apărării Naționale.

 

Tematica de examen:

 

 1. Legea 16 din 2 aprilie 1996- Legea arhivelor naţionale;

 

 1. I – Dispoziţii generale;
 2. III – Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente;
 3. IV- Folosirea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României;

 

 1. Ordonanta Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor-integral

 

 1. Cap IV- Protecția documentelor clasificate din MS 172/2021, Ordinul ministrului apărării naționale pentru aprobarea normelor privind protecția informațiilor clasificate în Ministerul Apărării Naționale;

 

             NOTE:

 1. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
 2. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de examen şi după susţinerea examenului (proba de interviu), la secretarul comisiei de concurs şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na p.c.c. Dascălu Roxana, interior 154/144, la sediul U.M. 02512 Bucureşti, din str. Aeroportului nr. 16, comuna Clinceni, județul Ilfov;
 3. Anunţul privind organizarea examenului de promovare, rezultatele obţinute la selecţia dosarelor de înscriere la examen, precum şi rezultatele obţinute în urma contestaţiilor depuse la selecția dosarelor, se afişează, după finalizarea fiecărei etape, la sediul U.M. 02512 Bucureşti (punctul de control acces), din str. Aeroportului nr. 16, comuna Clinceni, județul Ilfov, şi pe pagina de INTERNET a instituţiei, la adresa: https://www.acttm.ro;
 4. rezultatele obținute la proba de interviu, cele obținute în urma contestațiilor depuse la proba de interviu, precum și rezultatele finale ale examenului de promovare se comunică în scris salariaților în termenul prevăzut în calendarul de desfășurare a examenului;
 5. Prezentul anunţ privind organizarea examenului se afişează la sediul U.M. 02512 Bucureşti (punctul de control acces), din str. Aeroportului nr. 16, comuna Clinceni, județul Ilfov, şi pe pagina de INTERNET a unităţii, la adresa: https://www.acttm.ro, începând cu data de 06.12.2022 până la finalizarea examenului, respectiv până la data de 03.01.2023, ora 09:00.