ANUNŢ U.M. 02512Z Craiova, cu sediul în Ghercesți, str. Aviatorilor nr. 10, organizează examen de promovare în funcție de execuție prevăzută cu studii superioare, a personalului civil contractual, pentru încadrarea în posturile de : – inginer gr. II în Atelierul asigurare zbor și sprijin logistic din Sectia pregătire aeonave și asigurare zbor la U.M. 02512 Z ; – referent de specialitate gr.III în Biroul stat major și logistică din Sectia stat major la U.M. 02512 Z ; – economist gr.II în microstructura financiar-contabilă la U.M.02512 Z.

      La examenul de promovare în funcție prevăzută cu studii superioare, participă: personal civil contractual cu studii medii, încadrat în postul de:

 • Muncitor calificat III în Atelierul asigurare zbor și sprijin logistic din Sectia pregătire aeonave și asigurare zbor la U.M. 02512 Z;
 • Referent IA în Biroul stat major și logistică din Sectia stat major la U.M. 02512 Z;
 • Contabil I în microstructura financiar-contabilă la U.M.02512 Z,

pentru care Ministrul Apărării Naționale a aprobat participarea la examen, conform Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcție cu nivel de studii superior în Ministerul apărării Naționale, aprobate prin ordinului M.Ap.N. nr. M.68/2015.

 

Dosarul de înscriere la examen va conţine:

 

 1. cererea de participare la examen a candidatului;
 2. adeverință eliberată de către structura de resurse umane din care să rezulte postul în care este încadrat personalul civil contractual pentru care s-a obținut aprobarea organizării examenului de promovare în funcție prevăzută cu studii superioare;
 3. fotocopii ale actelor de absolvire a studiilor/programelor de perfecţionare profesională, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de examen;
 4. fişa postului persoanei care participă la examen, în fotocopie, certificată de către structura de resurse umane a unității.

 

 Dosarul de înscriere la examen se depune în perioada 21 -25.02.2022, între orele 08:00 – 16:00, la sediul U.M. 02512 Z Ghercesți, str. Aviatorilor nr. 10, la secretarul comisiei de examen şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Mr. Toma Maria, telefon 0251/435292, int.110.

 

     Tipul probelor de examen, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 1. Proba scrisă: se desfăşoară sediul U.M. 02512 Z Ghercești, str. Aviatorilor nr. 10, localitatea Ghercești, în data de 03.03.2022 ora 10:00.

 

 

 

CALENDARUL  DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI:

 

Nr. crt. ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA OBS./CONTACT

(la secretar)

     1. Depunerea dosarului de înscriere la examen 21 – 25.02.2022,

intervalul orar 08:00 – 16:00

     2. Selecţia dosarului de examen şi afişarea rezultatului 28.02.2022, ora 16:00 Afişare la sediul U.M.02512 Z şi pe INTERNET   la adresa: https://www.acttm.ro/
     3. Depunerea eventualei contestații cu privire la rezultatul selecţiei dosarului de examen 01.03.2022,

intervalul orar 08:00 – 16:00

     4. Soluţionarea eventualei contestații cu privire la rezultatul selecţiei dosarului de examen şi afişarea rezultatului 02.03.2022,

ora 16:00

Afişare la sediul U.M.02512 Z şi pe INTERNET   la adresa: https://www.acttm.ro/
     5. Desfăşurarea examenului

(proba scrisă)

03.03.2022, ora 10:00
     6. Afişarea rezultatului examenului 04.03.2022,

ora 16:00

Afişare la sediul U.M.02512 Z şi pe INTERNET   la adresa: https://www.acttm.ro/
     7. Depunerea eventualei contestaţii cu privire la rezultatul examenului 07.03.2021,

intervalul orar 08:00 – 16:00

     8. Soluţionarea eventualei contestaţii cu privire la rezultatul examenului şi afişarea rezultatului final 08.03.2021,

ora 16.00

Afişare la sediul U.M.02512 Z şi pe INTERNET   la adresa: https://www.acttm.ro/

 

TEMATICA ȘI BIBLOGRAFIA 

 

-inginer gr. II  în Atelierul asigurare zbor și sprijin logistic din Sectia pregătire aeonave și asigurare zbor la U.M. 02512 Z (1 post).

Tematică:

 1. Asistența tehnică a aeronavelor- pregătirea pentru zbor .
 2. Atribuțiile coordonatorului sprijin logistic în cadrul desfășurării activității de zbor.
 3. Pregătirea tehnică a personalului tehnic-ingineresc de aviație-admiterea la exploatare.
 4. Precizări referitoare la executarea zborurilor tehnice.
 5. Responsabilitățile personalului tehnic-ingineresc de aviație pe timpul desfășurării activității de zbor.
 6. Documentația de planificare și evidență a exploatării și reparării echipamentelor de aviație, în unitățile de aviație .
 7. Norme de sănătate și siguranță în muncă,specifice lucrului la aeronave.
 8. Sisteme și instalații de la bordul aeronavelor I.A.R. 99 .
 9. Limitari de operare ale aeronavei IAR 99.
 10. Limitări de operare ale motorului Viper 632-41 M.

 

Bibliografie:

 1. L11/2 Vol.1,Ediția 2019 “Instrucţiuni privind mentenanţa echipamentelor de aviaţie”
 2. I.A. I.A.R.99 Şoim/Standard “Manual de întreţinere a aeronavei IAR99 Șoim/Standard”
 3. GPI I.A.R.99 Şoim/Standard “Ghidul planificării intreţinerii avionului IAR99 Șoim/Standard”
 4. Motorul Viper 632-41M(R)“Manual de întreţinere şi exploatare”
 5. Norme de sănătate şi siguranţă în muncă   specifice   lucrului la tehnica de aviaţie
 6. Norme de circulaţie pe aerodrom în timpul desfăşurării activităţii de zbor
 7. Instrucţiune de lucru  “Recepţia  produselor  primite pentru încercări IL-CCIZ-7.5-01”
 8. A./Av.-1 “Regulamentul pentru zbor al aviației militare”.

  

-referent de specialitate gr.III  în Biroul stat major și logistică din Sectia stat major la U.M. 02512 Z (1 post):

      Tematică:

 1. Asigurarea drepturilor de hrană în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională; regului privind realizarea hrănirii, pe timp de pace, în MApN;
 1. Asigurarea drepturilor de echipament și materiale de resorul echipamentului , în timp de pace, a personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională;
 2. Reguli privind scoaterea din functiune si casarea activelor fixe, precum si declasarea si casarea bunurilor materiale, altele decat activele fixe și valorificarea acestora în Ap.N;
 3. Organizarea, conducerea și realizarea evidenţei cantitativ-valorice a bunurilor aflate în administrarea Ap.N;
 4. Regului privind managementul proprietății imobiliare și realizarea obiectivelor de investiții în M.Ap.N;
 5. Modul de realizare a achiziţiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică.

Bibliografie:

 1. Ordonanţă 26 din 22 iulie 1994    *** Republicată privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 2. S. 25 din 01.02.2021 – Ordin pentru aprobarea ,,L-4/1, Instrucțiuni privind hrănirea în M.Ap.N pe timp de pace
 3. G. nr. 51/1994 privind drepturile de echipament si materiale de resortul echipamentului, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. S. 190/26.10.2018 L-4/14 Regulamentul de aplicare a normelor de echipare şi asigurare cu echipament şi materiale de resortul echipamentului ptr.personalul M.Ap.N în timp de pace.
 5. Ordin nr. M 92 din 16 septembrie 2013 pentru aprobarea Instructiunilor privind scoaterea din functiune si casarea activelor fixe, precum si declasarea si casarea bunurilor materiale, altele decat activele fixe in Ap.N;
 1. M 197/30.10.2020-Ordin pentru aprobarea instrucţiunilor de aplicare a Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;
 2. M 8 /27.01.1999 Instrucţiuni privind organizarea şi conducerea evidenţei cantitativ-valorice a bunurilor aflate în administrarea M.Ap.N – la pace -;
 1. 151/2017 -Ordin pentru aprobarea lnstructiunilor privind realizarea obiectivelor de investitii, receptia constructiilor și stabilirea valorii finale a lucrarilor de constructii, cuprinse in programul de investitii al Ministerului Apararii Nationale
 2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M – 91/2008 – pentru aprobarea „Regulamentului din 12.09.2008 al proprietăţii imobiliare în Ministerul Apărării”;
 1. M 25/25.02.2012-Ordin pentru aprobarea Instrucțiunilor privind funcțiile de gestionar, constituirea de garanții, răspunderea gestionarilor, predarea primirea gestiunilor și gestionarea bunurilor în M.Ap.N.;
 2. Legea Nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice

  

economist gr.II în microstructura financiar-contabilă la U.M.02512 Z (1 post)

 

Tematică:

 1. Finanțele instituiților publice; structura bugetelor; execuția bugetară;
 2. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
 3. Organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice si planul de conturi pentru instituțiile publice si instrucțiunile de aplicarea acestuia;
 1. Conținutul, modul de întocmire și utilizare a registrelor și formularelor privind activitatea financiar contabilă, lucrul cu formularele cu regim special și a instrumentelor de plată;
 2. Sistemul de salarizare, familia ocupațională de funcții bugetare ,,Apărare, ordine publică și siguranță națională; stabilirea și plata drepturilor de delegare, detașare, a stimulentului lunar, a indemnizației pentru creșterea copilului si a compensație lunare pentru chirie conform dispozițiilor legale în vigoare;
 3. Reguli privind stabilirea și plata impozitului pe veniturile din salarii, constituirea fondurilor bugetului de stat și a bugetelor asigurărilor sociale;
 4. Executarea inventarierii anuale si periodice a patrimoniului si răspunderea materiala a militarilor; efectuarea reevaluării patrimoniului unității;
 5. Aplicarea procedurilor aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului natural de raportare – Forexebug și Exebuget.

 

Bibliografie:

 • Legea nr. 500/11.07.2002 privind finanțele publice;
 • M.F.P. nr. 1954/16.12.2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice;
 • M.F.P. nr. 1792/24.12.2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice;
 • M.F.P. nr. 1954/16.12.2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice;
 • Legea contabilității nr. 82/24.12.1991;
 • M.F.P. nr. 1917/12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și a planului de conturi pentru acestea;
 • M.F.P. nr. 2021/17.12.2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005;
 • Lege-cadru nr. 153/28.07.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal;
 • Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în alta localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 26/22.07.1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională;
 • Ordonanța Guvernului nr. 121/28.08.1998 privind răspunderea materială a militarilor;
 • M.F.P. nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile;
 • M.F.P. nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • M.F.P. nr. 3471/25.11.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice;
 • Ordonanta nr. 81/28.08.2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice;
 • M.F.P. nr. 517/13.04.2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului natural de raportare – Forexebug;
 • M.F.P. nr. 1026/20.07.201 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțeor publice nr. 517/13.04.2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului natural de raportare – Forexebug.

 

  NOTE:

 1. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
 2. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarului de examen şi după susţinerea examenului (proba scrisă), la secretarul comisiei de examen şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Mr. TOMA MARIA, la sediul U.M. 02512 Z Ghercești, str. Aviatorilor nr. 10, telefon 0251/435292;
 3. Anunţul privind organizarea examenului, rezultatul obţinut la selecţia dosarului de înscriere la examen, rezultatul examenului, precum şi rezultatele obţinute în urma contestaţiilor, se afişează, după finalizarea fiecărei etape/probe, respectiv, după finalizarea examenului, la sediul U.M. 02512 Z Ghercești, str. Aviatorilor nr. 10 şi pe pagina de INTERNET a Agenției de cercetare pentru tehnică și tehnologi militare, la https://www.acttm.ro/;
 4. Prezentul anunţ privind organizarea examenului se afişează la sediul U.M. 02512 Z Ghercești (punctul de control acces), str. Aviatorilor nr. 10 şi pe pagina de INTERNET a Agenției de cercetare pentru tehnică și tehnologi militare, la https://www.acttm.ro/, începând cu data de 18.02.2022 până la finalizarea concursului, respectiv până la data de 08.03.2022, ora 16:00.