A N U N Ţ Unitatea Militară 02512 C Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a 1 post vacant de Economist gradul II în cadrul structurii Financiar-Contabil

            Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 

 1. Cerere de înscriere la concurs, adresată şefului Unităţii Militare 02512/C Bucureşti;
 2. Curriculum vitae – model european;
 3. Certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează. Declaraţia va fi valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 4. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 5. Copii ale documentelor de studii;
 6. Copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;
 7. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate şi copie-extras din aplicaţia REVISAL – RAPORT PER SALARIAT;
 8. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de către Ministerul Sănătăţii;
 9. Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.

 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 12.07.2022, ora 15.00.

     Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, telefon 021/332.11.98 int.128.

 

Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor sunt:

 

 1. Deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
  1. Cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
  2. Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  3. Deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 1. Deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 2. Persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

           

            Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de Economist gradul II din cadrul structurii Financiar-Contabil sunt:

 

 1. absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul economic;
 2. nivelul de acces la informaţii clasificate este SECRET, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
 3. 6 luni – vechime în specialitatea studiilor superioare în domeniul economic;
 4. cunoaştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office –  nivel bun;
 5. spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.

 

            Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 13.07.2022, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet.

Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, telefon 021/332.11.98 int.128, în data de 14.07.2022, până la ora 15.00,.

            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 15.07.2022.

 

                      Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora, pentru postul vacant de Economist gradul II în cadrul structurii Financiar-Contabil:

 1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, în data de 20.07.2022, ora 10.00.

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 21.07.2022, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet.

            Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, telefon 021/332.11.98 int.128, în data de 22.07.2022, până la ora 15.00.

            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 25.07.2022.

Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, în data de 26.07.2022, ora 10.00.

            Rezultatul interviului se afişează în data de 27.07.2022, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, până la ora 15.30.

            Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, telefon 021/332.11.98 int.128, în data de 28.07.2022, până la ora 15.30,

            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 29.07.2022, până la ora 15.30.

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 29.07.2022.

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru concursul de încadrare a postului vacant de Economist gradul II  în structura Financiar-Contabil din U.M. 02512C

 

TEMATICA

1. Principii în execuţia bugetară.

2. Stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activitatea de cercetare-dezvoltare.

3. Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice

4. Capitolul II – Salarizarea din Legea-cadru nr. 153 din 28.06.2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

5. Informaţii secrete de serviciu;

6. Capitolul IV –  Protecţia documentelor clasificate din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 172/2021 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale;

7. Cunoştinţe de operare pe calculator folosind Microsoft Word, Excel.

 

BIBLIOGRAFIA

 

Nr.

crt.

Actul normativ Publicat în Monitorul Oficial al României
1. Legea nr. 500 din 11.07.2002 (actualizată) privind finanțele publice actalizată Nr. 597 din 13.08.2002
2. Hotărârea nr. 134 din 16.02.2011 –  Pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli privind activitatea de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat Nr. 137 din 23.02.2011
3. Legea contabilităţii nr. 82 din 24.12.1991, republicată. Nr. 454 din 18.06.2008
4. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor publice nr. 3471 din 25.11.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice. Nr. 835 din 11.12.2008
5. Legea-cadru nr. 153 din 28.06.2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Nr. 492 din 28.06.2017
6. Legea nr. 182 din 12.04.2002 (actualizată) privind protecţia informaţiilor clasificate Nr. 248 din 12.04.2002
7. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 172/19.08.2021 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale. Nr. 875/2021
8. Microsoft Office (suita Word, Excel) 2003/2007 Conform meniului HELP oferit de fiecare produs

        Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

       

 

NOTE:

 1. Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, Bucureşti, telefon contact 021/332.11.98 int. 128.
 2.   Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte.
 3. Rezultatul final al concursului nu se contestă.