A N U N Ţ Unitatea Militară 02512 C Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a 1 post vacant Referent de specialitate debutant în biroul Resurse Umane

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 

 1. Cerere de înscriere la concurs, adresată şefului Unităţii Militare 02512/C Bucureşti;
 2. Curriculum vitae – model european;
 3. Certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează. Declaraţia va fi valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 4. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 5. Copii ale documentelor de studii;
 6. Copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;
 7. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate şi copie-extras din aplicaţia REVISAL – RAPORT PER SALARIAT;
 8. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de către Ministerul Sănătăţii;
 9. Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.

 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 15.06.2022, ora 15.00.

     Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, telefon 021/332.11.98 int.128.

Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor sunt:

 

 1. Deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
 2. Cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. Deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. Deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. Persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

             Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de Referent de specialitate debutant în biroul Resurse Umane, sunt:

 

 1. Studii de specialitate: studii universitare cu diplomă de licenţă;
 2. Perfecţionări/specializări: RESURSE UMANE;
 3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator şi nivel de cunoaştere: operare Microsoft Office, nivel FOARTE BINE;
 4. Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind prelucrarea datelor personale, în vederea verificărilor ce se execută pentru obţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, nivel SECRET sau a certificatului de securitate, (în situaţia în care va fi declarată „admisă”);
 5. Apt medical;
 6. Spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.

 

            Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 17.06.2022, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet.

Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, telefon 021/332.11.98 int.128, în data de 20.06.2022, până la ora 15.00,.

            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 21.06.2022.

 

                      Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora, pentru 1 post de Referent de specialitate debutant în biroul Resurse Umane:

 1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, în data de 22.06.2022, ora 10.00.

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 23.06.2022, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet.

            Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, telefon 021/332.11.98 int.128, în data de 24.06.2022, până la ora 15.00.

            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 27.06.2022.

Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, în data de 28.06.2022, ora 10.00.

            Rezultatul interviului se afişează în data de 29.06.2022, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, până la ora 15.30.

            Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, telefon 021/332.11.98 int.128, în data de 30.06.2022, până la ora 15.30,

            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 01.07.2022, până la ora 15.30.

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 04.07.2022.

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de încadrare a postului vacant de Referent de specialitate debutant în biroul Resurse Umane

 

TEMATICA

 

  1. Titlul II, cap. I, II, III, IV, V şi titlul III cap.I, III din Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Gradele cadrelor militare;
  3. Concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitatea din forţele armate;
  4. H.G.1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Normele metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar;
  6. Salarizarea din Legea-cadru nr. 153 din 28.06.2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – cap. I, cap.II ;
  7. Legea 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare – integral;
  8. M.68 din 14 iulie 2015, Ordinul ministrului apărării naționale pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naționale, precum si a Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului civil contractual in grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcție cu un nivel de studii superior in Ministerul Apărării Naționale;
  9. Titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice – Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.
  10. Cunoştinţe de operare pe calculator folosind Microsoft Word, Excel

BIBLIOGRAFIE

Nr.

crt.

Actul normativ Publicat în Monitorul Oficial al României
1. Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare –  Codul Muncii Nr. 345/2011
2. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 155/1995
3. Hotărârea Guvernului nr. 442 din 07.08.1992  privind concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din forţele armate, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 207/1992
4. Hotărârea nr. 1.294 din 20.12.2001 –  privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate Nr. 849/2001
5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 212/ 2019 din 12.11.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar Nr. 930/2019
6. Legea-cadru nr. 153 din 28.06.2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Nr. 492/2017
7. Legea 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare – integral Nr. 530/2003
8. M.68 din 14 iulie 2015, Ordinul ministrului apărării naționale pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naționale, precum si a Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului civil contractual in grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcție cu un nivel de studii superior in Ministerul Apărării Naționale Nr. 533/2015
9. Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ Nr. 555/2019
10. Microsoft Office (suita Word, Excel) 2003/2007 Conform meniului HELP oferit de fiecare produs

 

Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

    

  

 NOTE:

 1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte.

Rezultatul final al concursului nu se contestă.