A N U N Ţ Unitatea Militară 02512 C Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a 1 post vacant Referent de specialitate gr. I în biroul Stat major şi logistică

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 

 1. Cerere de înscriere la concurs, adresată şefului Unităţii Militare 02512/C Bucureşti;
 2. Curriculum vitae – model european;
 3. Certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează. Declaraţia va fi valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 4. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 5. Copii ale documentelor de studii;
 6. Copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;
 7. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate şi copie-extras din aplicaţia REVISAL – RAPORT PER SALARIAT;
 8. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de către Ministerul Sănătăţii;
 9. Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.

.

 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 14.06.2022, ora 15.00.

     Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, telefon 021/332.11.98 int.128.

 

Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor sunt:

 

 1. Deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
  1. Cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
  2. Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  3. Deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 1. Deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 2. Persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

            Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de Referent de specialitate gr. I în biroul Stat major şi logistică, sunt:

 

 1. Studii de specialitate: studii universitare cu diplomă de licenţă;
 2. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator şi nivel de cunoaştere: operare Microsoft Office, nivel AVANSAT;
 3. Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind prelucrarea datelor personale, în vederea verificărilor ce se execută pentru obţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, nivel SECRET sau a certificatului de securitate, (în situaţia în care va fi declarată „admisă”);
 4. Vechime în muncă: minimum 6 ani şi 6 luni;
 5. Vechime în specializarea necesară: minimum 6 ani şi 6 luni;
 6. Apt medical;

Spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.

 

            Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 16.06.2022, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet.

Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, telefon 021/332.11.98 int.128, în data de 17.06.2022, până la ora 15.00.

            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 20.06.2022.

 

                      Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora, pentru 1 post de Referent de specialitate gr. I în biroul Stat major şi logistică:

 1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, în data de 21.06.2022, ora 10.00.

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 22.06.2022, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet.

            Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, telefon 021/332.11.98 int.128, în data de 23.06.2022, până la ora 15.00,.

            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 24.06.2022.

Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, în data de 27.06.2022, ora 10.00.

            Rezultatul interviului se afişează în data de 28.06.2022, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, până la ora 15.30.

            Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, telefon 021/332.11.98 int.128, în data de 29.06.2022, până la ora 15.30.

            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 30.06.2022, până la ora 15.30.

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 01.07.2022.

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de încadrare a postului vacant de Referent de specialitate gr. I în biroul Stat major şi logistică

 

TEMATICA

 

 1. Scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale;
 2. Răspunderea materială a militarilor;
 3. Atribuțiile funcţiei de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor şi gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale;
 4. Angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor materiale;
 5. Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 6. Documente financiar-contabile;
 7. Informaţii secrete de serviciu;
 8. Organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate administrarea Ministerului Apărării Naţionale;
 9. Drepturile de echipament și materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională;
 10. Lichidarea cheltuielilor în instituții bugetare;
 11. Cunoştinţe de operare pe calculator folosind Microsoft Word, Excel – NIVEL AVANSAT.

BIBLIOGRAFIE

 

Nr.

crt.

Actul normativ Publicat în Monitorul Oficial al României
1. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.92/16.09.2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările și completările ulterioare – în integralitate; Nr. 609/2013
2. Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998, privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările și completările ulterioare – în integralitate; Nr. 328/1998
3. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.25/2012, pentru aprobarea Instrucţiunilor privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor şi gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale – în integralitate; Nr. 153/2012
4. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor materiale, cu modificările şi completările ulterioare – în integralitate; Nr. 132/1969
5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare – în integralitate; Nr. 704/2009
6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare;

– Anexa nr. 2, Anexa nr. 3;

Nr. 910/2015
7. Legea nr. 182 din 12.04.2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare; Nr. 248/2002
8. Hotărârea nr. 1470 din 24.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare – în integralitate;

Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M197 din 30.10.2020 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate administrarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările și completările ulterioare – în integralitate;

Nr. 1109/2005

 

 

 

 

Nr. 1125/2020

9. Ordonanța nr. 51 din 12.08.1994 privind drepturile de echipament și materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, cu modificările și completările ulterioare – Art. 1- Art.7, Anexa I pct.A, Anexa II pct. A; Nr. 242/1994
10. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare – Pct.2 Lichidarea cheltuielilor. Nr. 37/2003

Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

       

 NOTE:

 1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte.
 2. Rezultatul final al concursului nu se contestă.