A N U N Ţ Unitatea Militară 02512 C Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de asistent stagiar din cadrul Secţiei mascare şi mijloace exploziv-incendiare – Laborator analiză, sinteză şi încercări şi explozivi şi mijloace exploziv-incendiare

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată şefului Unităţii Militare 02512/C Bucureşti;
 2. Curriculum vitae – model european;
 3. Certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 4. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 5. Copii ale documentelor de studii;
 6. Copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz; 
 7. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate şi copie-extras din aplicaţia REVISAL –  RAPORT PER SALARIAT;
 8. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de către Ministerul Sănătăţii;
 9. Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs. 

 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 22.10.2019, ora 15.30.

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, persoană de contact  P.c.c.ec. Dinu Janina, secretar, telefon 021/332.11.98 int.128.

 

Condiţii generale pentru ocuparea posturilor sunt: 

  1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor stat membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
  2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
  3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 1. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 2. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statutului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 

 1. absolvirea liceului teoretic cu diplomă de bacalaureat, specializarea informatică;
 2. absolvirea unui curs de calificare în managementul deşeurilor;
 3. acord scris al persoanei care doreşte să candideze privind prelucrarea datelor personale în vederea verificărilor ce se execută pentru a obţine autorizaţiea, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
 4. fără vechime în specialitatea studiilor;
 5. limba engleză –  nivel avansat;
 6. cunoaştinţe de operare pe calculator –  Microsoft Office – nivel bun;
 7. spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 24.10.2019, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 24.10.2019.

Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, în data de 24.10.2019, până la ora 15.30; persoana de contact secretar P.c.c.ec. Dinu Janina, secretar, telefon 021/332.11.98 int.128.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 28.10.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 1. Proba scrisă: se desfăşoară afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, în data de 29.10.2019, ora 10.00.

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 30.10.2019, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 30.10.2019.

Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, în data de 31.10.2019, până la ora 15.30; persoana de contact secretar P.c.c.ec. Dinu Janina, secretar, telefon 021/332.11.98 int.128.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 01.11.2019.

Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, în data de 04.11.2019, ora 09.30.

Rezultatul la interviu se afişează în data de 05.11.2019, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 05.11.2019.

Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, în data de 06.11.2019, până la ora 15.30; persoana de contact secretar P.c.c.ec. Dinu Janina, secretar, telefon 021/332.11.98 int.128.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 07.11.2019.

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 08.11.2019.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

 

TEMATICĂ

 

 1. Principii generale de sănătate şi securitate în muncă
 2. Norme generale de apărare împotriva incendiilor
 3. Reguli generale de securitate pirotehnică
 4. Consemne de securitate pirotehnică
 5. Cauze posibile de explozie şi protecţia împotriva declanşării accidentale a exploziei materialelor energetice
 6. Organizarea şi dotarea laboratoarelor chimice
 7. Clasificarea metodelor de analiză chimică şi fizico-chimică
 8. Concentraţia soluţiilor
 9. Reacţii chimice şi reactivi chimici – Clasificare reactivi chimici, reguli de siguranţă şi incompatibilităţi tipice
 10. Analiza preliminară – Operaţii de bază şi comportarea substanţelor faţă de diverşi reactivi chimici
 11. Analiza cantitativă, analiza gravimetrică şi analiza volumetrică
 12. Tipuri de deşeuri şi gestionarea lor
 13. Clasificarea deşeurilor
 14. Dispoziţii generale privind depozitarea deşeurilor

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Legea nr. 319 din 14.07.2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă (publicată în Monitorul Oficial nr. 646 din 26.07.2006), actualizată 2018.

 

 1. H.G. 1425/2006 –  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, actualizată.

 

 1. Legea nr. 307 din 24.07.2006 – Legea privind apărarea împotriva incendiilor, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 297 din 17 aprilie 2019.

 

 1. Principii de evaluare a riscurilor şi consemne generale de securitate pirotehnică”, Lt.col.conf.univ.dr.ing. Doru-Adrian GOGA, Mr.ing. Radu DUMITRESCU, Editura Univers Ştiinţific, Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-8936-80-5.

 

 1. Manualul laborantului chimist”, Vlănţoiu Gh. şi colab., Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1969.

 

 1. „Tehnica lucrărilor de laborator”, Mironescu M., Tutoveanu A., Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1985.

 

 1. Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor cu modificarile si completarile ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 837 din 25 noiembrie 2011.

 

 1. HOTARARE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzand deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, publicată în Monitorul Oficial nr. 659 din 5 septembrie 2002.

 

 1. HOTARARE nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor, actualizată.

 

 1. ORDIN Nr. M.14 din 19 februarie 2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie a mediului în Armata României.

 

          NOTE:

 1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
 2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.