A N U N Ţ Unitatea Militară 02512 C Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a următoarelor posturi vacante – 1 post de Consilier juridic debutant în compartimentul Juridic – 1 post de Asistent stagiar în secţia Echipamente de protecţie – 1 post de muncitor calificat I în secţia Sisteme energetice – 1 post de muncitor calificat IV în structura Formaţiunea cazarmare

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 1. Cerere de înscriere la concurs, adresată şefului Unităţii Militare 02512/C Bucureşti;
 2. Curriculum vitae – model european;
 3. Certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează. Declaraţia va fi valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 4. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 5. Copii ale documentelor de studii;
 6. Copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;
 7. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate şi copie-extras din aplicaţia REVISAL – RAPORT PER SALARIAT;
 8. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de către Ministerul Sănătăţii;
 9. Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 10.06.2022, ora 15.00.

     Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, telefon 021/332.11.98 int.128.

 

Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor sunt:

 1. Deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
 2. Cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. Deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. Deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. Persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

            Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de Consilier juridic debutant în compartimentul Juridic, sunt:

 1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă în domeniul juridic;
 2. Perfecţionări/specializări: facultatea de ştiinţe juridice, sociale şi politice/drept;
 3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator şi nivel de cunoaştere: operare Microsoft Office, nivel mediu;
 4. Alte cunoştinţe: legislaţia muncii;
 5. Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind prelucrarea datelor personale, în vederea verificărilor ce se execută pentru obţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, (în situaţia în care va fi declarată „admisă”);
 6. Apt medical;
 7. Spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.

BIBLIOGRAFIE

1.      Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 34/2006 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate;
2.      Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 38/2016 pentru aprobarea RG – 1, Regulamentul de ordine interioară în unitate.

 TEMATICA

 1. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 34/2006 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate
 2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 38/2016 pentru aprobarea RG – 1, Regulamentul de ordine interioară în unitate:
  1.   Cap. II – SECŢIUNEA a 1-a – Relaţiile dintre militari;
  2. Cap. II – SECŢIUNEA a 2-a – Relaţiile dintre militari şi personalul civil;
  3. Cap. II – SECŢIUNEA a 3-a – Comportarea militarilor în diferite situaţii;
  4. Cap. VII – Învoiri, permisii, concedii;
  5. Cap. VIII – Rapoarte personale.

 

 

            Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de Asistent stagiar în secţia Echipamente de protecţie, sunt:

 1. Studii de specialitate: studii liceale cu diplomă de bacalaureat în domeniul tehnic;
 2. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator şi nivel de cunoaştere operare Microsoft Office, nivel mediu;
 3. Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind prelucrarea datelor personale, în vederea verificărilor ce se execută pentru obţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, (în situaţia în care va fi declarată „admisă”);
 4. Vechime în muncă: minimum 3 ani
 5. Apt medical;
 6. Spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.

 

            Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de muncitor calificat I în secţia Sisteme energetice, sunt:

 1. Studii de specialitate: şcoală profesională sau liceu cu diplomă de bacalaureat; Perfecţionări/specializări: strungar universal;
 2. Cunoştinţe despre tehnologia de fabricare-recondiţionare şi lucru cu S.D.V.-urile specifice;
 3. Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind prelucrarea datelor personale, în vederea verificărilor ce se execută pentru obţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, (în situaţia în care va fi declarată „admisă”);
 4. Vechime în muncă: minimum 9 ani;
 5. Vechime în specializarea necesară: minimum 9 ani;
 6. Apt medical;
 7. Spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.

 

            Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de muncitor calificat IV în structura Formaţiunea cazarmare, sunt: 

 1. Studii de specialitate: studii medii/generale (şcoală profesională/de meserii);
 2. Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind prelucrarea datelor personale, în vederea verificărilor ce se execută pentru obţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, (în situaţia în care va fi declarată „admisă”);
 3. Apt medical;
 4. Spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.

 

            Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 15.06.2022, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet.

            Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, telefon 021/332.11.98 int.128, în data de 16.06.2022, până la ora 15.00.

            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 17.06.2022.

         

           Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora pentru 1 post de Consilier juridic debutant în compartimentul Juridic şi 1 post de Asistent stagiar în secţia Echipamente de protecţie:

            Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, în data de 20.06.2022, ora 10.00.

            Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 21.06.2022, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet.

            Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, telefon 021/332.11.98 int.128, în data de 22.06.2022, până la ora 15.00.

            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 23.06.2022.

            Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, în data de 24.06.2022, ora 10.00.

            Rezultatul interviului se afişează în data de 27.06.2022, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, până la ora 15.30.

            Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, telefon 021/332.11.98 int.128, în data de 28.06.2022, până la ora 15.30,.

            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 29.06.2022, până la ora 15.30.

            Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 30.06.2022.

 

 

            Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora pentru 1 post de muncitor calificat I în secţia Sisteme energetice şi 1 post de muncitor calificat IV în structura Formaţiunea cazarmare: 

 1. Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, în data de 20.06.2022, ora 10.00.

            Rezultatul la proba practică se afişează în data de 21.06.2022, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet.

            Eventualele contestaţii privind rezultatul probei practice se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, telefon 021/332.11.98 int.128, în data de 22.06.2022, până la ora 15.00.

            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba practică se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 23.06.2022.

            Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, în data de 24.06.2022, ora 10.00.

            Rezultatul interviului se afişează în data de 27.06.2022, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, până la ora 15.30.

            Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, telefon 021/332.11.98 int.128, în data de 28.06.2022, până la ora 15.30.

            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 29.06.2022, până la ora 15.30.

            Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 30.06.2022.

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru concursul de încadrare a postului vacant de Consilier juridic debutant în compartimentul Juridic

 

TEMATICA

 

 1. Legea 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată;
 2. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare;
  1. Cap.II – Secțiunea a 2-a – Drepturi;
  2. Cap.II – Secțiunea a 3-a – Interzicerea sau restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți;
  3. Cap.II – Secțiunea a 4-a – Disciplina militară;
  4. Cap. VI – Aprecierea, încadrarea și promovarea în funcție a cadrelor militare;
  5. Cap. VII – Trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare;
  6. Cap. VIII – SECȚIUNEA a 2-a – Stagiile minime în grad.
 3. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  1. Titlul II – Cap. IV – Suspendarea contractului individual de muncă;
  2. Titlul II – Cap. V – Secțiunea 1- Încetarea de drept a contractului individual de muncă;
  3. Titlul II – Cap. V – a 6-a – Dreptul la preaviz;
  4. Titlul II – Cap. V – Secțiunea 8-a – Demisia;
  5. Titlul II – Cap. VI – Contractul individual de muncă pe durată determinată;
 4. Legea nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic;
 7. Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată;
  1. Cap. II – Invenția brevetabilă;
  2. Cap.III – Înregistrarea, publicarea și examinarea cererii de brevet, eliberarea brevetului;
  3. Cap. IV – Drepturi și obligații;
 8. Legea nr. 83/2014 privind invențiile de serviciu;
 9. Ordonanța Guvernului României nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;
 10.  Ordonanța Guvernului României nr. 121 din 28.08.1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările și completările ulterioare:
  1. Cap. III – Stabilirea și recuperarea pagubelor;
  2. Cap. IV – Căile de atac;
 11. Hotărârea Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 13. Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Hotărârea Guvernului nr. 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare,cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Hotărârea Guvernului nr. 1266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din planurile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
 16. Hotărârea Guvernului nr. 567/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Apărăii Naționale și unitățile din subordinea sa a unor activități finanțate integral din venituri proprii;
 17. Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat;
 18. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 82/2008 pentru stabilirea domeniilor si condițiilor privind angajarea și executarea, la cerere, prin unitățile Ministerului Apărării Naționale, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice, cu modificările şi completările ulterioare;
 19. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 20/2009 privind participarea unităților de cercetare-dezvoltare și a instituțiilor de învățământ superior din Ministerul Apărării Naționale la activități de cercetare-dezvoltare, altele decât cele cuprinse în Planul sectorial de cercetare-dezvoltare pentru tehnică și tehnologii militare al Ministerului Apărării Naționale, cu modificările şi completările ulterioare;
 20. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 75/2009 privind activitatea legislativă și de asistență juridică în Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
  1. Titlul II – Activitatea de consultanță și avizare juridică;
  2. Titlul V – Cap. III – Raporturile de subordonare/colaborare pe linia activității procesuale.
 21. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 34/2006 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate;
 22. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 38/2016 pentru aprobarea RG – 1, Regulamentul de ordine interioară în unitate:
 1. Cap. II – SECŢIUNEA a 1-a – Relaţiile dintre militari;
 2. Cap. II – SECŢIUNEA a 2-a – Relaţiile dintre militari şi personalul civil;
 3. Cap. II – SECŢIUNEA a 3-a – Comportarea militarilor în diferite situaţii;
 4. Cap. VII – Învoiri, permisii, concedii;
 5. Cap. VIII – Rapoarte personale.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată;
 2. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic;
 7. Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată;
 8. Legea nr. 83/2014 privind invențiile de serviciu;
 9. Ordonanța Guvernului României nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Ordonanța Guvernului României nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Hotărârea Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 13. Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Hotărârea Guvernului nr. 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Hotărârea Guvernului nr. 1266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din planurile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
 16. Hotărârea Guvernului nr. 567/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Apărării Naționale și unitățile din subordinea sa a unor activități finanțate integral din venituri proprii;
 17. Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat;
 18. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 82/2008 pentru stabilirea domeniilor si condițiilor privind angajarea și executarea, la cerere, prin unitățile Ministerului Apărării Naționale, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice, cu modificările şi completările ulterioare;
 19. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 20/2009 privind participarea unităților de cercetare-dezvoltare și a instituțiilor de învățământ superior din Ministerul Apărării Naționale la activități de cercetare-dezvoltare, altele decât cele cuprinse în Planul sectorial de cercetare-dezvoltare pentru tehnică și tehnologii militare al Ministerului Apărării Naționale, cu modificările şi completările ulterioare;
 20. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 75/2009 privind activitatea legislativă și de asistență juridică în Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
 21. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 34/2006 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate;
 22. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 38/2016 pentru aprobarea RG – 1, Regulamentul de ordine interioară în unitate.

 

Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

 

            TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru concursul de încadrare a postului vacant de Asistent stagiar în secţia Echipamente de protecţie

 

TEMATICA

 

 1. Principii generale de sănătate şi securitate în muncă
 2. Norme generale de apărare împotriva incendiilor
 3. Ustensile utilizate în laboratorul de chimie
 4. Aparatura şi tehnica lucrului cu lichide
 5. Aparatura şi tehnica lucrului cu solide
 6. Tehnica lucrului cu gaze
 7. Încălzirea şi răcirea în laborator
 8. Măsurarea temperaturii
 9. Concentrația soluțiilor
 10. Organizarea activităţii experimentale în laboratorul de chimie
 11. Efectuarea încercărilor în laboratoare acreditate

 

BIBLIOGRAFIA

  

Nr DOCUMENTAR/ ACT NORMATIV SURSĂ DE INFORMARE
1. L319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă Monitorul Oficial al României nr. 646/26.07.2006
2. HG 1425/2006 cu modificările şi compeltările ulterioare privind Normele de aplicare a legii 319/2006 Monitorul Oficial al României nr. 882/30.10.2006
3. L307/2006 Legea apărării împotriva incendiilor (republicată) Monitorul Oficial al României nr. 297/17.04.2019
4. E. Pincovschi – Îndrumătorul  laborantului chimist, Editura Tehnică, Bucureşti, 1975. Biblioteca Naţională a României
5. I. Pogany – Tehnică experimentală în chimia organică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977; Biblioteca Naţională a României
6. SR EN ISO/CEI 17025:2018 – Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări Asociaţia de Standardizare din România

           

            Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru concursul de încadrare postului vacant de muncitor calificat I în secţia Sisteme energetice

 

TEMATICA

 

 1. Principii generale de sănătate şi securitate în muncă
 2. Norme generale de apărare împotriva incendiilor
 3. Noțiuni generale despre mașini unelte
 4. Noțiuni despre așchierea metalelor
 5. Prelucrări prin așchiere: Strunjirea
 6. Prelucrări prin așchiere: Găurirea
 7. Prelucrări prin așchiere: Alezarea
 8. Prelucrări prin așchiere: Filetarea
 9. Prelucrări prin așchiere: Frezarea

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. L 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
 2. HG 1425/2006 cu modificările şi compeltările ulterioare privind Normele de aplicare a legii 319/2006
 3. L 307/2006 Legea apărării împotriva incendiilor
 4. Îndrumător pentru ateliere mecanice, George S. Georgescu, Ediția a IV-a, revizuită și completată, Editura Tehnică, București, 1978

 

            Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru concursul de încadrare postului vacant de muncitor calificat IV în structura Formaţiunea cazarmare

 

TEMATICA

 

 1. Principii generale de sănătate şi securitate în muncă
 2. Norme generale de apărare împotriva incendiilor
 3. Noțiuni generale despre mașini unelte
 4. Mărimi și unități de măsură utilizate în tâmplărie
 5. Noțiuni de baza: calcul arii, suprafețe, volume
 6. Prelucrarea pieselor
 7. Tehnologia fabricării mobilierului din lemn
 8. Montarea mobilei
 9. Lucrări de întreținere și reparații tâmplărie
 10. Toleranțe și ajustaje în construcția și fabricarea produselor finite din lemn

 

BIBLIOGRAFIE:

 

 1. L 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
 2. HG 1425/2006 cu modificările şi compeltările ulterioare privind Normele de aplicare a legii 319/2006
 3. L 307/2006 Legea apărării împotriva incendiilor

Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

         NOTE:

 1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte.
 2. Rezultatul final al concursului nu se contestă.