A N U N Ţ Unitatea Militară 02512 C Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a următoarelor posturi vacante: asistent stagiar din cadrul Secţiei tehnologii chimice, analize, detecţie, decontaminare şi ecologie – Laborator detecţie chimică, biologică, decontaminare şi testări; referent I din cadrul Secţiei stat major şi logistică – Resurse Umane

    Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată şefului Unităţii Militare 02512/C Bucureşti;
 2. Curriculum vitae – model european;
 3. Certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 4. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 5. Copii ale documentelor de studii;
 6. Copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz; 
 7. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate şi copie-extras din aplicaţia REVISAL –  RAPORT PER SALARIAT;
 8. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de către Ministerul Sănătăţii;
 9. Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs. 

 

    Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 06.12.2019, ora 15.30.

        Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, persoană de contact  P.c.c.ec. Dinu Janina, secretar, telefon 021/332.11.98 int.128.

 

        Condiţii generale pentru ocuparea posturilor sunt: 

  1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor stat membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
  2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
  3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 1.   deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 2.   persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statutului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

    Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de asistent stagiar din cadrul Secţiei tehnologii chimice, analize, detecţie, decontaminare şi ecologie –  Laborator detecţie chimică, biologică, decontaminare şi testări sunt:

 

 1. absolvirea liceului teoretic cu diplomă de bacalaureat, profil real;
 2. este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
 3. fără vechime în specialitatea studiilor;
 4. cunoaştinţe de operare pe calculator –  Microsoft Office – nivel bun;
 5. spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.

 

    Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de referent I din cadrul Secţiei stat major şi logistică –  Resurse Umane sunt:

 

 1. absolvirea cu diplomă de bacalaureat a învăţământului liceal;
 2. absolvirea unui curs de perfecţionare în domeniul resurselor umane;
 3. este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
 4. vechimea în specialitatea studiilor de minim 3 ani şi 6 luni;
 5. cunoaştinţe de operare pe calculator –  Microsoft Office – nivel bun;
 6. spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.

 

    Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 10.12.2019, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 10.12.2019.

    Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, în data de 11.12.2019, până la ora 15.30; persoana de contact secretar P.c.c.ec. Dinu Janina, secretar, telefon 021/332.11.98 int.128.

    Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 12.12.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 1. Proba scrisă: se desfăşoară afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, în data de 13.12.2019, ora 10.00.

    Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 16.12.2019, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 16.12.2019.

    Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, în data de 17.12.2019, până la ora 15.30; persoana de contact secretar P.c.c.ec. Dinu Janina, secretar, telefon 021/332.11.98 int.128.

    Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 18.12.2019.

    Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, în data de 19.12.2019, ora 09.30.

    Rezultatul la interviu se afişează în data de 20.12.2019, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 20.12.2019.

    Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, în data de 23.12.2019, până la ora 15.30; persoana de contact secretar P.c.c.ec. Dinu Janina, secretar, telefon 021/332.11.98 int.128.

    Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 24.12.2019.

    Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 27.12.2019.

   

    TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

 

Pentru postul de asistent stagiar din cadrul Secţiei tehnologii chimice, analize, detecţie, decontaminare şi ecologie –  Laborator detecţie chimică, biologică, decontaminare şi testări;

 

TEMATICĂ

 

 1. Principii generale de sănătate şi securitate în muncă
 2. Norme generale de apărare împotriva incendiilor
 3. Ustensile utilizate în laboratorul de chimie
 4. Aparatura şi tehnica lucrului cu lichide
 5. Aparatura şi tehnica lucrului cu solide
 6. Tehnica lucrului cu gaze
 7. Încălzirea şi răcirea în laborator
 8. Măsurarea temperaturii
 9. Concentraţia soluţiilor
 10. Organizarea activităţii experimentale în laboratorul de chimie organică

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Legea 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

 

 1. HG 1425/2006 cu modificările şi compeltările ulterioare privind Normele de aplicare a legii 319/2006 

 

 1. Legea  307/2006 Legea apărării împotriva incendiilor

 

 1. I. Pogany – Tehnică experimentală în chimia organică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977;

 

 1. E. Pincovschi    – Îndrumătorul  laborantului chimist, Editura Tehnică, Bucureşti, 1975.

 

    TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

 

Pentru postul de referent I din cadrul Secţiei stat major şi logistică –  Resurse Umane

 

TEMATICĂ

 

 1. Drepturile şi obligaţiile salariatului; modificarea contractului individual de muncă; timpul de muncă şi timpul de odihnă; concediile salariaţilor;
 2. Gradele cadrelor militare;
 3. Concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitatea din forţele armate;
 4. H.G.1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Normele metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar;
 6. Capitolul II – Salarizarea din Legea-cadru nr. 153 din 28.06.2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 7. Informaţii secrete de serviciu;
 8. Capitolul IV –  Protecţia documentelor calsificate din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 9/2013 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor calsificate în Ministerul Apărării Naţionale;
 9. Cunoştinţe de operare pe calculator folosind Microsoft Word, Excel.

 

BIBLIOGRAFIE

 

Nr.

crt.

Actul normativ Publicat în Monitorul Oficial al României
1. Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare –  Codul Muncii Nr. 345/2011
2. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 155/1995
3. Hotărârea Guvernului nr. 442 din 07.08.1992  privind concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din forţele armate Nr. 207/1992
4. Hotărârea nr. 1.294 din 20.12.2001 –  privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate Nr. 849/2001
5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 123/2015 din 23.12.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar Nr. 982/2015
6. Legea-cadru nr. 153 din 28.06.2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Nr. 492/2017
7. Legea nr. 182 din 12.04.2002 privind protecţia informaţiilor calsificate Nr. 248/2002
8. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M9 din 06.02.2013 pentru aprobareaNormelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale. Nr. 115 şi 115 bis/2013
9. Microsoft Office (suita Word, Excel) 2003/2007 Conform meniului HELP oferit de ficare produs

 

    Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

          NOTE:

 1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
 2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.