A N U N Ţ Unitatea Militară 02512 C Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a următoarelor posturi vacante:

asistent stagiar în Secţia tehnologii chimice, analize, detecţie, decontaminare şi ecologie –  Laborator analize chimice şi sinteze speciale;

–  asistent stagiar în Secţia apărare CBRN şi protecţie balistică individuală – Laborator echipamente de protecţie CBRN.

 

            Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată şefului Unităţii Militare 02512/C Bucureşti;
 2. Curriculum vitae – model european;
 3. Certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 4. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 5. Copii ale documentelor de studii;
 6. Copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;
 7. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate şi copie-extras din aplicaţia REVISAL – RAPORT PER SALARIAT;
 8. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de către Ministerul Sănătăţii;
 9. Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.

 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 10.01.2020, ora 15.30.

     Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, persoană de contact  P.c.c.ec. Dinu Janina, secretar, telefon 021/332.11.98 int.128.

 

 

Condiţii generale pentru ocuparea posturilor sunt:

 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor stat membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statutului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

            Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor sunt:

 

 1. absolvirea liceului teoretic cu diplomă de bacalaureat, profil real;
 2. este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
 3. fără vechime în specialitatea studiilor;
 4. cunoaştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office –  nivel bun;
 5. spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres..

 

            Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 14.01.2020, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 14.01.2020.

Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, în data de 15.01.2020, până la ora 15.30; persoana de contact secretar P.c.c.ec. Dinu Janina, secretar, telefon 021/332.11.98 int.128.

            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 16.01.2020.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 1. Proba scrisă: se desfăşoară afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, în data de 21.01.2020, ora 10.00.

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 22.01.2020, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 22.01.2020.

            Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, în data de 23.01.2020, până la ora 15.30; persoana de contact secretar P.c.c.ec. Dinu Janina, secretar, telefon 021/332.11.98 int.128.

            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 27.01.2020.

Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, în data de 27.01.2020, ora 09.30.

            Rezultatul la interviu se afişează în data de 28.01.2020, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 28.01.2020.

            Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, în data de 29.01.2020, până la ora 15.30; persoana de contact secretar P.c.c.ec. Dinu Janina, secretar, telefon 021/332.11.98 int.128.

            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 30.01.2020.

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 31.01.2020.

 

            TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

 

 

TEMATICĂ

 

 1. Principii generale de sănătate şi securitate în muncă
 2. Norme generale de apărare împotriva incendiilor
 3. Ustensile utilizate în laboratorul de chimie
 4. Aparatura şi tehnica lucrului cu lichide
 5. Aparatura şi tehnica lucrului cu solide
 6. Tehnica lucrului cu gaze
 7. Încălzirea şi răcirea în laborator
 8. Măsurarea temperaturii
 9. Concentraţia soluţiilor
 10. Organizarea activităţii experimentale în laboratorul de chimie organică

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Legea 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

 

 1. HG 1425/2006 cu modificările şi compeltările ulterioare privind Normele de aplicare a legii 319/2006

 

 1. Legea  307/2006 Legea apărării împotriva incendiilor

 

 1. I. Pogany – Tehnică experimentală în chimia organică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977;

 

 1. E. Pincovschi  – Îndrumătorul  laborantului chimist, Editura Tehnică, Bucureşti, 1975.

 

         NOTE:

 1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
 2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.