ANUNŢ   Centrul de Cercetări şi Încercări în Zbor, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a  patru posturi vacante de personal civil contractual

Posturile  pentru care se organizează concurs  :

 • Şef laborator cercetare ştiinţifică testare evaluare şi aeronavigabilitate – 1 post;
 • Şef laborator modelare şi simulare produse aeronautice – 1post;
 • Inginer gr. II – microstructura Atelier pregătire şi mentenanţă aeronave – 1 post;
 • Sofer I – microstructura Compartiment mijloace auto şi de aerodrom – 1 post.

 

Condiţii generale pentru ocuparea postului:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului

    ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de

    fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o

    incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Şef laborator cercetare ştiinţifică testare evaluare şi aeronavigabilitate:

 • absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare, în domeniul: Aeronautic;

 • deținerea gradului profesional minim de cercetător științific gradul III;
 • să aibă vechime în muncă de minimum 5 ani;
 • cunoştinţe de proiectare, simulare şi modelare asistată de calculator;
 • cunoştinţe privind managementul proiectelor;
 • cunoştinţe de operare şi programare a calculatoarelor;
 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională
 • acceptarea unui program flexibil în funcţie de necesităţile instituţiei;
 • deplasări în poligoane şi activităţi cu grad ridicat de risc;
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Tematica de concurs

-Strategia națională de cercetare-dezvoltare și inovare. Obiective generale și specifice. Direcții principale de acțiune.

    -Contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare. Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al MApN.

    -Clasificarea activităților procesului de testare și evaluare. Testarea și evaluarea de dezvoltare. Managementul procesului de omologare a produselor.

    -Obiective ale cercetării științifice în MApN. Categorii de cercetare științifică. Organisme cu responsabilități în domeniul cercetării științifice pentru tehnică și tehnologii militare. Metodologia de desfășurare a activităților de cercetare științifică pentru tehnică și tehnologii militare. Valorificarea rezultatelor obținute în activitatea de cercetare științifică pentru tehnică și tehnologii militare.

    -Categorii de personal de cercetare-dezvoltare, funcții și grade profesionale. Acordarea gradelor profesionale și încadrarea pe funcții. Drepturile și obligațiile personalului de cercetare-dezvoltare. Formarea profesională și pregătirea personalului personalului de cercetare-dezvoltare.

    -Secțiunea 6 – Flight Technology și Secțiunea 19 – Armament / Stores Integration din EMACC

Bibliografia de concurs*

-Ordinul ministrului apărării naționale nr. M15 din 01.02.2006 pentru aprobarea „I.1000.4 Instrucțiuni privind procesele de testare, evaluare și omologare a produselor”.

-Ordinul ministrului apărării naționale nr. M33 din 08.04.1999 pentru aprobarea „I.1000.5 Instrucțiuni privind managementul activității de cercetare-dezvoltare și inovare din MApN”.

-H.G. 1266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare.

-H.G. 929 din 21.10.2014 pentru aprobarea strategiei naționale de cercetare-dezvoltare și inovare 2014-2020.

-Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare.

-H.G. 134 din 16.02.2011 privind aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat.

-Legea nr. 324 din 08.07.2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și tehnologică, cu modificările și completările ulterioare.

-Legea 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

-EMAR-516 – EUROPEAN MILITARY AIRWORTHINESS CERTIFICATION CRITERIA (EMACC)

*Bibliografia de concurs se pune la dispoziţia concurenţilor, la cererea acestora, la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor Craiova, str. Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti.

 

Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de  Şef laborator modelare şi simulare produse aeronautice:

 • absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare, în domeniul Aeronautic sau Automatică / Calculatoare
 • deținerea gradului profesional minim de cercetător științific gradul III
 • să aibă vechime în muncă de minimum 5 ani.
 • cunoştinţe de proiectare, simulare şi modelare asistată de calculator;
 • cunoştinţe privind managementul proiectelor;
 • cunoştinţe de operare şi programare a calculatoarelor;
 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • acceptarea unui program flexibil în funcţie de necesităţile instituţiei;
 • deplasări în poligoane şi activităţi cu grad ridicat de risc.
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Tematica de concurs:

– Strategia națională de cercetare-dezvoltare și inovare. Obiective generale și specifice. Direcții principale de acțiune.

– Contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare. Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al MApN.

– Clasificarea activităților procesului de testare și evaluare. Testarea și evaluarea de dezvoltare. Managementul procesului de omologare a produselor.

– Obiective ale cercetării științifice în MApN. Categorii de cercetare științifică. Organisme cu responsabilități în domeniul cercetării științifice pentru tehnică și tehnologii militare. Metodologia de desfășurare a activităților de cercetare științifică pentru tehnică și tehnologii militare. Valorificarea rezultatelor obținute în activitatea de cercetare științifică pentru tehnică și tehnologii militare.

– Categorii de personal de cercetare-dezvoltare, funcții și grade profesionale. Acordarea gradelor profesionale și încadrarea pe funcții. Drepturile și obligațiile personalului de cercetare-dezvoltare. Formarea profesională și pregătirea personalului personalului de cercetare-dezvoltare.

– Aplicații de proiectare și simulare – Catia v5

– Grafică în Matlab.

 

Bibliografia de concurs*

-Ordinul ministrului apărării naționale nr. M15 din 01.02.2006 pentru aprobarea „I.1000.4 Instrucțiuni privind procesele de testare, evaluare și omologare a produselor”.

-Ordinul ministrului apărării naționale nr. M33 din 08.04.1999 pentru aprobarea „I.1000.5 Instrucțiuni privind managementul activității de cercetare-dezvoltare și inovare din MApN”.

-H.G. 1266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare.

-H.G. 929 din 21.10.2014 pentru aprobarea strategiei naționale de cercetare-dezvoltare și inovare 2014-2020.

-Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare.

-H.G. 134 din 16.02.2011 privind aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat.

-Legea nr. 324 din 08.07.2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și tehnologică, cu modificările și completările ulterioare.

-Legea 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

-I.G. GHIONEA Catia  v5 Aplicații în inginerie mecanică, Editura BREN, București 2009.

-M.Ghinea, V.Fireţeanu, Matlab – Calcul numeric –Grafică-Aplicaţii, Editura Teora, Bucureşti 2003.

*Bibliografia de concurs se pune la dispoziţia concurenţilor, la cererea acestora, la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor Craiova, str. Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor de sef laborator:

 

Nr.

crt.

ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA CONTACT
1 Depunerea dosarelor de concurs 14.06.2019 – 15.07.2019

Interval orar 08.00-15.30

0251/435292
2 Selecţia dosarelor de concurs 16.07.2019
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 17.07.2019 ora 15:30
6
 1. Evaluarea dosarelor selectate pe baza criteriilor de evaluare.
 2. Evaluarea ofertei manageriale, pe baza criteriilor de evaluare.
 3. Interviu pentru evaluarea   

    aptitudinilor și a competenței   

    profesionale.

18.07.2019

Intervalul orar 12.00-15.00

0251/435292
7 Întocmirea PV al comisiei de concurs şi afişarea rezultatului interviului 19.07.2019

Pâna la ora 16.00

14 Întocmirea raportului final al concursului şi afișarea rezultatelor finale ale concursului 22.07.2019

Pâna la ora 16.00

Condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea posturilor sunt prevăzute în Legea nr. 319 din 08.07.2003 privind Statutul personalului de cercetare–dezvoltare şi  Dispoziţia nr. DA-2/ 2019, pentru aprobarea Metodologiei de încadrare pe funcții specifice de conducere în activitatea de cercetare-dezvoltare din Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare și se pot obţine la adresa www.acttm.ro. sau la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor , telefon 0251/435292 .

 

Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Inginer gr. II :

 • studii superioare (absolvirea studiilor universitare cu diplomă de licenţă) – în domeniul ingineriei aeronautice;
 • 6 luni, vechime în specialitate (în domeniul ingineriei aeronautice);
 • cunoştinţe de operare pe calculator: utilizarea în condiţii bune a tehnicii de calcul, a sistemului de operare WINDOWS, a suitei de programe MICROSOFT OFFICE;
 • promptitudine în executarea ordinelor, sociabilitate, spirit de echipă, punctualitate, meticulozitate, coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală şi scrisă, spirit de observaţie, grad ridicat al atenţiei distributive, logică, iniţiativă, responsabilitate, rezistenţă la lucru în condiţii de stres, capacitate ridicată de concentrare, coordonare, analiză şi sinteză;
 • acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în condiţiile în care este declarată „admis” la concurs;
 • declaraţie privind acceptarea unui program flexibil în funcţie de necesităţile instituţiei.
 • declaraţie privind acordul prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de Inginer gr. II:

 

Nr.

crt.

ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA CONTACT
1 Depunerea dosarelor de concurs 14.06.2019-02.07.2019

Interval orar 08.00-15.30

0251/435292
2 Selecţia dosarelor de concurs 03.07.2019
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 04.07.2019

Ora 16.00

4 Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 05.07.2019

Interval orar 08.00-15.30

0251/435292
5 Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor 08.07.2019

Pâna la ora 16.00

6 Desfăşurarea primei probe de concurs, proba scrisă 09.07.2019

Intervalul orar 12.00-15.00

0251/435292
7 Corectarea şi afişarea rezultatelor probei scrise 10.07.2019

Pâna la ora 16.00

8 Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise 11-12.07.2019

Interval orar 08.00-15.30

0251/435292
9 Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor 15.07.2019

Pâna la ora 16.00

10 Sustinerea probei interviului 16.07.2019

Începând cu ora 11.00-14.00

0251/435292
11 Notarea interviului şi afişarea rezultatului la interviu 17.07.2019

Pâna la ora 16.00

12 Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului intervalului 18.07.2019

Intervalul orar 08.00-15.30

0251/435292
13 Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului şi afişarea rezultatului soluţionării acestora. 19.07.2019

Pâna la ora 16.00

14 Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 22.07.2019

Pâna la ora 16.00

 

Tematica de concurs:

 1. Sisteme de referinţă utilizate în mecanica zborului.
 2. Ecuaţiile de mişcare ale avionului.
 3. Performanţele avionului: decolarea, urcarea, distanţe şi durate de zbor, viteza maximă, planarea, aterizarea.
 4. Metode aerodinamice de determinare a parametrilor de zbor: altitudine, viteză.
 5. Stabilitatea statică longitudinală a aeronavelor.

 

Bibliografia*:

 • I.Grigore – Mecanica zborului avionului, Editura Academiei Militare, Bucureşti, 1987;
 • I. Aron, R. Lungu, C-tin. Cismaru – Sisteme de navigație aerospațială, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1989;
 • R. Lungu – Automatizarea aparatelor de zbor, Editura Universitaria, Craiova, 2000.
 • B. Etkin, L.D. Reid – Dynamics of flight: Stability and control, John Wiley&Sons, Inc, New York, 1995
 • G.I.Gallagher,  L.B. Hinggins, L.A. Khinoo, P.W. Pierce – Flight Test Manual: Fixed wing performance, Naval Test Pilot Scool 1992 (http://flighttest.navair.navz.mil/unrestricted/FTM108).

* Bibliografia se pune la dispoziția concurenților, la cererea acestora, la sediul Centrului de Cercetări și Încercări în Zbor Craiova.

 

Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Sofer I :

– studii medii / generale;

– permis de conducere categ.B1, B, C1,C,D1, D;

– 6  ani, vechime în muncă/specialitate (în calitate de șofer profesionist);

– apt medical conform fişei de aptitudini (examen psihologic);

– promptitudine în executarea ordinelor, sociabilitate, spirit de echipă, punctualitate, meticulozitate, coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală şi scrisă, spirit de observaţie, grad ridicat al atenţiei distributive, logică, iniţiativă, responsabilitate, rezistenţă la lucru în condiţii de stres, capacitate ridicată de concentrare, coordonare, capacitate medie de analiză şi sinteză;

– să prezinte o recomandare (de la ultimul loc de muncă, sau de la un angajator la care candidatul a  executat activităţi în calitate de șofer profesionist);

nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni;

– acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în condiţiile în care este declarată „ADMIS” la concurs;

           – declaraţie privind acceptarea unui program flexibil în funcţie de necesităţile instituţiei.

           – declaraţie privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de sofer I:

 

Nr.

crt.

ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA CONTACT
1 Depunerea dosarelor de concurs 14.06.2019-02.07.2019

Interval orar 08.00-15.30

0251/435292 Int.110
2 Selecţia dosarelor de concurs 03.07.2019
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 04.07.2019

Ora 16.00

4 Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 05.07.2019

Interval orar 08.00-15.30

0251/435292 Int.110
5 Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor 08.07.2019

Pâna la ora 16.00

6 Desfăşurarea primei probe de concurs, proba scrisă 09.07.2019

Intervalul orar 12.00-15.00

0251/435292 Int.110
7 Corectarea şi afişarea rezultatelor probei scrise 10.07.2019

Pâna la ora 16.00

8 Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise 11-12.07.2019

Interval orar 08.00-15.30

0251/435292 Int.110
9 Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor 15.07.2019

Pâna la ora 16.00

10 Sustinerea probei interviului 16.07.2019

Începând cu ora 09.00-16.00

0251/435292 Int.110
11 Notarea interviului şi afişarea rezultatului la interviu 17.07.2019

Pâna la ora 16.00

12 Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului intervalului 18.07.2019

Intervalul orar 08.00-15.30

0251/435292

Int.110

13 Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului şi afişarea rezultatului soluţionării acestora. 19.07.2019

Pâna la ora 16.00

14 Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 22.07.2019

Pâna la ora 16.00

 

Tematica de concurs:

    – Legislaţia muncii;

    – Cunoașterea regulilor de circulație pe drumurile publice;

    – Cunoștiințe generale (de mecanică și electrice) auto;

    – Acordarea primului ajutor în caz de accident rutier;

    – Protecţia informaţiilor clasificate;

    – Reguli privind securitatea și sănătatea în muncă;

    – Reguli privind apărarea împotriva incendiilor;

 

Bibliografia de concurs:

– Legea nr. 53/24.01.2003- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare;

– H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea 203/09.11.2012 – privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

– Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;

– Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 – Legea securității și sănătății în muncă;  

– H.G.-1425 din 2006  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;

– H.G. nr.1048/09.08.2006 Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

– H.G. nr.1146/30.08.2006 Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

– Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

  Toate activităţiile se desfăşoară la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti, judeţul Dolj, persoană de contact Col. Iordache Marius, telefon 0251/435292.