Anunț concurs Referent IA la Compartiment documente clasificate (1 post)

ANUNŢ

 

privind organizarea concursului de încadrare a unor posturi vacante de personal civil contractual, de execuţie, la Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (pentru afişare la sediul ACTTM, www.acttm.ro, portalul www.posturi.gov.ro, )

                    

Posturile pentru care se organizează concurs:

 

 1. Referent IA – Compartiment documente clasificate (1 post)

 

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:

       

  1. are cetăţenie română şi domiciliul în România;
  2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  6. îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statutului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuirea justiţiei de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor sunt:

 

 1. Referent IA la Compartiment documente clasificate (1 post)

 

           – absolvirea cu diplomă de bacalaureat a studiilor liceale;

– vechime minimă în muncă pe un post prevăzut cu cel puţin acelaşi nivel de studii:

6 ani şi 6 luni;

– nivelul de acces la informaţii clasificate, nivel „strict secret de importanţă deosebită”, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat ,,admis”;

 

    Bibliografie:

 

 1. Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 346/2006, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 9/ 06.02.2013, Ordin pentru aprobarea Normelor de protecţie a informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale;
 5. Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
 6. Legea 16/1996 legea arhivelor naţionale;
 7. HG 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate;
 8. HG 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
 9. Legea nr. 319 din 14.07.2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 10. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

 

    Tematica:

 

 1. Principii fundamentale – cap. II  din Legea nr. 53/2003;
 2. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare – în totalitate;
 3. Cap. II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual din Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 4. Protecţia documentelor clasificate, capitolul III, capitolul IV şi capitolul V din M 9/06.02.2013;
 5. Legea 182/ 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate – integral;
 6. Legea 16/1996 legea arhivelor naţionale;
 7. HG 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate, capitolul 1, 2, 3, 4 şi 10;
 8. HG 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, integral;
 9. Obligaţiile lucrătorilor în conformitate cu cap. IV din Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 10. Obligaţiile principale ale salariatului în conformitate cu Legea 307/2006;

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

   

 1. cerere-tip de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către o unitate sanitară abilitată. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de către Ministerul Sănătăţii;
 7. curriculum vitae – model european;
 8. acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs;
 9. dosar cu şină.

Actele prevăzute la pct. 2, 3 şi 4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact p.c.c. Dascălu Roxana nr. de telefon 021/4233058 int. 258/144.
 • data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 03.07.2019, ora 14.00;
 • afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: 04.07.2019;
 • termen de depunere a contestaţiei  cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 05.07.2019, ora 14.00;
 • soluţionarea contestaţiei şi afişarea rezultatului cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 08.07.2019;
 • proba scrisă 11.07.2019, ora 10.00;
 • afişarea rezultatelor probei scrise: 12.07.2019;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrise: 15.07.2019, ora 14.00;
 • afişarea rezultatului contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrisă: 16.07.2019;
 • proba de interviu: 17.07.2019, ora 10.00;
 • afişarea rezultatelor la proba de interviu: 18.07.2019;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul probei de interviu: 19.07.2019, ora 14.00;
 • afişarea rezultatului contestaţiei cu privire la rezultatul probei de interviu: 22.07.2019;
 • afişarea rezultatelor finale ale concursului: 22.07.2019;
 • prezentarea candidatului declarat „admis” la sediul unităţii pentru iniţierea demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului: 25.07.2019.
 • efectuarea controlului psihologic şi medical: începând cu 29.07.2019;
 • prezentarea la post se face în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării rezultatelor finale ale concursului sau de la data obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/a certificatului de securitate;
 • încadrarea pe post a persoanei declarate „admis”se va face ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare.

    Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare asigură transportul gratuit al personalului la şi de la locul de muncă în localitatea Bucureşti.

    Detalii privind tematica şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul ACTTM,                                strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, la adresa www.acttm.ro. sau la nr. de telefon 021/4233058 int. 258/144 p.c.c Dascălu Roxana.