ANUNŢ cu rezultatele concursului pentru ocuparea postului vacant de personal civil, de execuție, cercetător științific gradul III în Laboratorul comandă-control platforme autonome din Secția cercetare științifică platforme autonome aeriene din Centrul de cercetare și inovare pentru sisteme de armamente

 

Nr. crt. Numele și prenumele

candidatului

Punctaj

probă scrisă

(notă probă scrisă × 100)

Punctaj activitate profesională Punctaj
concurs
Admis/

Respins

1 ACTTM-MI-981 955,00 1310,00 2265,00 ADMIS

 

Candidatul nemulțumit de rezultatul selecției dosarului poate formula contestație până la data
de 09.07.2024, ora 14:00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestații se depun la sediul Agenției de cercetare pentru tehnică și tehnologii militare, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor, tel. 021.423.30.58 int. 171.