ANUNŢ cu rezultatele examenului de promovare în treapta profesională organizat la U.M. 02512/C

ANUNŢ

cu rezultatele examenului de promovare în treapta profesională organizat la U.M. 02512/C Bucureşti în data de 02.04.2018

Asistent II în Laborator analiză, sinteză şi încercări explozivi şi mijloace exploziv-incenidare la Secţia mascare şi mijloace exploziv-incendiare din U.M. 02512C

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea admis/respins
1. Simcea Ştefan-Ionuţ 82,5 Admis

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 05.04.2018, ora 15.30, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, p.c.c.ec. Dinu Janina, telefon 021/332.11.99 int. 119

Data: 04.04.2018