ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU EXAMENULUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL PENTRU POSTUL DE INGINER GR.II DIN CENTRUL DE CERCETĂRI SI ÎNCERCĂRI ÎN ZBOR

 

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidat Punctaj proba scrisă Punctajul final al concursului Promovat/

Nepromovat

1  

TOMA VALENTIN LAURENȚIU

 

100 100 PROMOVAT

Comisia a constatat că au fost îndeplinite prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, şi prevederile Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M. 68/2015 pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs sau examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau în trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale, fiind declarat „promovat” pentru funcţia de inginer gr.II.