Rezultate ale concursului pentru încadrarea pe funcţiile de Șef Laborator Cercetare Științifică Testare Evaluare și Aeronavigabilitate și Șef Laborator Modelare și Simulare Produse Aeronautice, ambele din cadrul Secției Cercetare Științifică și Aeronavigabilitate la Centrul de Cercetări şi Încercări în Zbor, publicate în ziarul de circulaţie naţională Jurnalul național în data de 03.10.2019

·

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Nota finală

 

Admis/ Respins
1. Popa Matei. 8,29 Admis
2. Nuță Constantin 8,25 Admis

 

Candidații declarați admiși au ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 01.12.2019, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

În baza formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs, poate solicita, până la data de 13.11.2019 un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 30 de zile lucrătoare de la data afișării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011

Cererea se depune la sediul Centrului de Cercetări și Încercări în Zbor, din localitatea Ghercești, str. Aviatorilor nr. 10, precum și prin fax la numărul de telefon 0251/435292.