ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU ÎNCADRAREA POSTULUI VACANT DE EXECUŢIE DE DE INGINER GR. II, DIN CADRUL ATELIERULUI PREGĂTIRE ŞI MENTENANŢĂ AERONAVE LA CENTRUL DE CERCETĂRI ŞI INCERCĂRI ÎN ZBOR CRAIOVA

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidat Punctaj proba scrisă Punctaj 

Interviu

Punctajul final al concursului Admis/

Respins

1 VĂDUVESCU VLAD-AURELIAN  66,99 96,66 81,82 ADMIS

            Candidatul declarat „admis” se va prezenta în data de 23.07.2019, până la ora 12.00, la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor din loc.Gherceşti, str. Aviatorilor nr.10, în vederea iniţierii demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate.

Încadrarea pe post a persoanei declarate “Admis” se va face ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate , conform legislaţiei în vigoare, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la data obţinerii şi przentării fişei de aptitudine (aviz medical: APT), în urma executării controlului medical.

Candidatul declarat „admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de  01.08.2019, potrivit prevederilor art.40 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, pâna la data de 25.07.2019, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotarârea Guvernului nr. 286/2011.

            Cererea  se depune la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, din loc.Gherceşti, str. Aviatorilor nr.10, precum şi la numărul de telefon 0251/435292, int.110, persoană de contact: Col.Iordache Marius, E-mail: cciz@ftc.ro