ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat I în secţia Sisteme energetice-grupa microproducţie mijloace explozive şi pirotehnice

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba practică Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/

Respins

1. ŢĂRANU NICOLAE 89,17 90,33 89,75 ADMIS
2. GHEORGHIŢĂ IONEL 77,5 83,67 80,58 RESPINS

 

 

Candidatul declarat „admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 15.07.2022, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, până la data de 05.07.2022, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011.

Cererea se depune la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, la plt.maj. Popescu Bogdan, telefon 021/332.11.99 int. 128.