ANUNȚ cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de Cercetător științific gradul III în Laboratorul instrumentare sisteme și achiție date din Centrul de cercetare, inovare și încercări în zbor

 

 

Nr. crt. Codul candidatului Nota la

 proba scrisă

Nota finală a

concursului

Mențiunea

Admis/Respins

1. CS3LISAD-02512Z-01 9,08 9,08 ADMIS

 

Candidațul declarat „admis” se va prezenta în data de 06.07.2021 ora 09.00 la sediul Centrului de cercetare, inovare și încercări în zbor Craiova, str. Aviatorilor nr.10, Ghercești în vederea inițierii demersurilor privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate.

Încadrarea pe post a persoanei declarate „admis” se va face ulterior obținerii autorizației de acces la informații clasificate, conform legislației în vigoare dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la data obținerii și prezentării fișei de aptitudine (aviz medical APT), în urma executării controlului medical.

Candidatul declarat „Admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 08.07.2022, potrivit prevederilor art. 40 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

În baza formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „Admis” la concurs poate solicita, până la data de 07.07.2022, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării prezentelor rezultate ale concursului, în baza art. 40 din  HG 286/2011.

Cererea se depune la Sediul Centrului de cercetare, inovare și încercări în zbor Craiova, str. Aviatorilor, nr.10, Ghercești, precum și la tel. 0251435292, int.110, persoană de contact Mr. Toma Maria.