ANUNŢ cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual de inginer debutant, din Biroul asigurarea calității mentenanței de aviație la Centrul de Cercetări şi Încercări în Zbor

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctaj probă scrisă Punctaj probă interviu Nota finală a concursului Admis/Respins
1. TOMA

VALENTIN-LAURENȚIU

82,66 78 80,33 ADMIS
2 TOMA ALEXANDRU VALENTIN 30 ABSENT RESPINS
3 PREDA CĂTĂLIN IONUȚ 40,33 ABSENT RESPINS

Candidatul declarat ,, admis” se va prezenta până la data de 28.01.2020, ora 12.00, la  sediul Centrului de Cercetări și Încercări în Zbor din loc. Ghercești, Str. Aviatorilor nr. 10, în vederea inițierii demersurilor privind verificarea pentru obținerea autorizației de acces la informații clasificate.

Încadrarea pe post a persoanei declarate ,, admis” se va face ulterior obținerii autorizației de acces la informații clasificate, conform legislației în vigoare, dar nu mai tarziu de 15 zile calendaristice de la data obținerii și prezentării fișei de aptitudine (aviz medical: APT), în urma executării controlului medical.

Candidatul declarat ,, admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 03.02.2020 potrivit prevederilor art 40 alin (1) din H.G. nr 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

În baza formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat ,,admis” la concurs, poate solicita până la data de 31.01.2020 un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării prezentelor rezultate ale concursului , în baza prevederilor art. 40 alin (2) din H.G. 286/2011.

Cererea se depune la sediul Centrului de Cercetări și Încercări în Zbor din loc. Ghercești, Str. Aviatorilor nr. 10, precum și prin fax la nr 0251/435292, persoană contact Mr. Iordache Adrian, email: cciz@ftc.ro.