ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de execuţie Economist gr. II la Fiananciar-Contabil

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/

Respins

1. Iancu Laura-Liliana 66,25 80,25 73,25 Admis
2. Dumitru Roxana-Mihaela 64 58,25 61,12 Respins
3. Florica Oana-Elena 52,75 69,25 61 Respins
4. Cârnaru Gabriela-Violeta 52,75 64,25 58,5 Respins
5. Marin Aisen 55 48 51,5 Respins

 

Candidatul declarat „admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 31.08.2021, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, până la data de 24.08.2021, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011.

Cererea se depune la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, la p.c.c.ec. Dinu Janina, telefon 021/332.11.99 int. 119.