Anunț cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție de referent de specialitate gr.l din Compartimentul resurse umane la Centrul de cercetare, inovare și încercări în zbor

Nr. crt. Codul candidatului Punctaj la proba scrisă Punctaj la interviu Punctaj final Mențiunea admis/respins
1. RSI-RU-02512Z-01 95 93 94 admis
2. RSI-RU-02512Z-02 absent respins
3. RSI-RU-02512Z-03 respins

Candidatul declarat „admis” se va prezenta în data de 27.02.2023, ora 09.00 la sediul Centrului de cercetare, inovare și încercări în zbor din localitatea Ghercești, Str. Aviatorilor, nr 10, în vederea inițierii demersurilor privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate.
Potrivit prevederilor art. 67, alin.(l) din HG 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidatul declarat „admis” la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale este obligat să se prezinte la post în termen de 15 zile calendaristice de la data afisării rezultatelor finale (până cel târziu 10.03.2023, inclusiv).
În conformitate cu prevederilor art. 67, alin.(2) din HG 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale concursului (până cel târziu 28.02.2023, inclusiv), un alt termen de prezentare la post care nu poate depăși termenul de preaviz prevăzut pentru demisie în Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Secretarul comisiei de concurs: Plt.adj.pr. Marin ȘERBAN