ANUNȚ cu rezultatele finale ale concursului pentru pentru încadrarea posturilor vacante de personal civil contractual din Centrul de Cercetare, Inovare și Încercări În Zbor

 

  1. Pentru postul vacant de conducere de personal civil contractual de Șef atelier gr. II în Atelierul asigurare zbor și sprijin logistic la Centrul de Cercetare, Inovare și Încercări în Zbor
Nr.

Crt.

Numele și prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Punctaj la proba interviu Nota

finală a concursului

Mențiunea

Admis/

Respins

1 SA2AAZSL-02512Z-01 100 97,3 98,65 ADMIS

 

  1. Pentru postul vacant de execuție de personal civil contractual de Inginer debutant în Compartimentul planificare și specificații tehnice la Centrul de Cercetare, Inovare și Încercări În Zbor
Nr.

Crt.

Numele și prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Punctaj la proba interviu Nota

finală a concursului

Mențiunea

Admis/

Respins

1 SA2AAZSL-02512Z-01 75 74,3 74,65 ADMIS
2 SA2AAZSL-02512Z-04 85 60 72,5 RESPINS
3 SA2AAZSL-02512Z-06 50 Neprezentat RESPINS
4 SA2AAZSL-02512Z-05 30 RESPINS
5 SA2AAZSL-02512Z-03 25 RESPINS
6 SA2AAZSL-02512Z-02 20 RESPINS

 

 

Candidații declarați „admis” se vor prezenta în data de 22.12.2021 ora 09.00 la sediul Centrului de Cercetare, Inovare și Încercări în Zbor Craiova, str. Aviatorilor nr.10, Ghercești în vederea inițierii demersurilor privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate.

Încadrarea pe post a persoanei declarate „admis” se va face ulterior obținerii autorizației de acces la informații clasificate, conform legislației în vigoare dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la data obținerii și prezentării fișei de aptitudine (aviz medical APT), în urma executării controlului medical.

Candidații declarați „Admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 30.12.2021, potrivit prevederilor art. 40 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

În baza formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „Admis” la concurs poate solicita, până la data de 22.12.2021, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării prezentelor rezultate ale concursului, în baza art. 40 din  HG 286/2011.

Cererea se depune la Sediul Centrului de Cercetare, Inovare și Încercări în Zbor Craiova, str. Aviatorilor, nr.10, Ghercești, precum și la tel. 0251435292, int.110, persoană de contact Mr. Toma Maria.