ANUNȚ CU REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI pentru încadrarea postului vacant de conducere, de inginer șef gradul II în structura Cazarmare pt. cz. 3525 Clinceni din Agenția de cercetare pentru tehnică și tehnologii militare

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al examenului Admis/ respins
1. ACTTM-PM-499 88,00 puncte 88,00 puncte 88,00 puncte Admis

 

 

Potrivit prevederilor art. 67, alin. (1) din HG 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidatul declarat „admis” la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale este obligat să se prezinte la post în termen de 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale (până cel târziu 22.05.2024, inclusiv), cu condiția obţinerii autorizaţiei de acces la informații clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare şi a avizului apt medical şi psihologic.

În conformitate cu prevederilor art. 67, alin. (2) din HG 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale ale concursului (până cel târziu 10.05.2024, inclusiv, ora 15:00), un alt termen de prezentare la post care nu poate depăşi termenul de preaviz prevăzut pentru demisie în Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare de la data afişării rezultatelor finale.

 

Cererea se depune la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact (Plt.adj. Ghiorghe Daniela, 021/4233058 int. 154).