ANUNŢ cu rezultatele probei de interviu a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de inginer șef gr.II la structura Cazarmare pentru CZ. 3525 Clinceni din Agenția de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la interviu Menţiunea

admis/respins

1. ACTTM-PM-300 88 ADMIS

Candidații nemulțumiți de rezultatele probei de interviu pot formula contestaţie până la data de 15.06.2022, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, plt.adj. Dumitru Elena, 021/4233058, int. 144/258.