ANUNŢ cu rezultatele probei de interviu a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de referent debutant în Biroul programe de CDI din Secţia management programe de CDI şi specificaţii tehnice din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj interviu Menţiunea

admis/respins

1. Ilie Mihaela 51 ADMIS
2. Nicolae Roberto-Alexandru 91 ADMIS

Candidații nemulţumiti de rezultatele probei de interviu pot formula contestaţie până la data de 13.12.2021, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, plt.maj. Ghiorghe Daniela, 021/4233058, int. 144/258.