ANUNŢ cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat I în Atelierul producţie sisteme criptografice la Secţia producţie şi mentenanţă sisteme criptografice din Centrul de testare evaluare şi cercetare ştiinţifică sisteme informatice şi comunicaţii al Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la proba de interviu Menţiunea

admis/respins

1. Neagoe Dumitru Paul 65 puncte Admis

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei de interviu pot formula contestaţie până la data de 08.07.2019, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, plt.maj. Dumitru Elena,, 021/4233058, int. 144/258.