ANUNŢ cu rezultatele probei de interviu organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de inginer debutant la Atelierul electronică şi comunicaţii din Centrul de microproducţie şi transfer tehnologic din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj interviu Menţiunea

admis/respins

1. Bucşaru Roxana-Violeta 74 puncte ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei de interviu pot formula contestaţie până la data de 27.01.2022, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, plt.adj. Dumitru Elena, 021/4233058, int. 144/258.