ANUNŢ cu rezultatele probei de interviu pentru încadrarea celor două posturi vacante de execuţie de Referent de specialitate gradul III în cadrul structurii Achiziții Publice

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctaj interviu Menţiunea admis/respins
1. Stere Ramona-Nicoleta 82,75 Admis
2. Badea Andreea-Cristina 76 Admis

 

Candidatul nemulţumit de rezultatele interviului poate formula contestaţie până la data de 10.12.2021, între orele 08.00 – 15.30, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

          Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor p.c.c. Matei Georgiana, telefon 021/332.11.99 int. 128.