ANUNŢ cu rezultatele probei de interviu pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou gr. II la Biroul planificare în Secţia specificaţii tehnice, planificare şi marketing din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba de interviu Menţiunea

admis/respins

1. Dinu Daniela 85,33 ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei de interviu pot formula contestaţie până la data de 10.07.2019, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, plt.maj. Dumitru Elena,, 021/4233058, int. 144/258.